Yerel Gündem 21 Ve Karaburun Yarımadasındaki Oluşumu

Yerel Gündem 21 Ve Karaburun Yarımadasındaki OluşumuGündem 21, “1992 yılında Rio de Janerio’da yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansının (Yeryüzü Zirvesi) bir ürünüdür. Aralarında, Türkiye’nin de bulunduğu 179 ülke tarafından benimsenen Gündem 21, küresel uzlaşmanın ve politik taahhütlerin en üst düzeydeki ifadesidir.Gündem 21 kalkınma ve çevre arasında denge kurulmasını hedefleyen “sürdürülebilir gelişme” kavramının yaşama geçirilmesine yönelik, bir eylem planı niteliğindedir.


İnsanlığın, temel gereksinimlerinin karşılanmasını, yaşam standartlarının iyileştirilmesini, eko sistemlerin daha iyi korunmasını ve yönetilmesini amaçlamaktadır. “Sürdürülebilir Gelişme, bugünün gereksinim ve beklentilerini, gelecek kuşakların gereksinim ve beklentilerini karşılama olanaklarından ödün vermeksizin karşılamaktır”.


Gündem 21, hükümetlerden bireylere kadar herkesin “sürdürülebilir gelişme” anlayışı içinde çalışmasını öngörmektedir. Gündem 21 yerel yönetimlere; yerel halkla, tüm taraflarla (aktörlerle) birlikte geleneksel yönetim anlayışı yerine, yönetişimi işler kılan, yerel demokrasinin geliştirilmesini sağlayan, geleceğe yönelik ortak vizyon geliştirip yerel eylem planlarının yaşama geçirilmesi ve uygulanması yükümlülüğü ve görevini vermiştir. Gündem 21’in 28. Bölümü tüm yerel yönetimlerin kendi belde halkları ile birlikte katılımcı bir süreci başlatmaları gerekliliğini vurgulamaktadır. Sonuçta, hem yerel yönetimler açısından hem de o beldede yaşayanlar açısından Yerel Gündem 21 programının geliştirilip yürütülmesi yasal bir yükümlülük ve insani bir sorumluluktur.


92 Rio Yeryüzü Zirvesi ve 1996 İstanbul Habitat toplantısı sonrası gelişen,Yeni Bir Bilinç: Yaşadığı Yere Sahip Çıkmak


Yeni Bir Anlayış: Çözümde Ortaklık


Yeni Bir Davranış: Aktif Katılımkavramlarını yerelde hayata geçirmek adına, Karaburun Yarımadası Yerel Gündem 21 süreci başlatılmıştır.


Karaburun Yarımadasında 1997 yılından bugüne “İnsanın İnsana ve İnsanın Doğaya Yabancılaşmasını Önlemek” ana ilkesiyle çalışan Karaburun Sivil İnisiyatifin öncülüğü ile başlatılan Yerel Gündem 21 çalışmaları bugün tüm tarafların katılım ve desteğini içeren bir yapıya kavuştu.27 Nisan 2002 tarihinde Karaburun Belediye Salonunda tüm tarafların davet edildiği bir YG-21 tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Aynı toplantıda, Karaburun, Mordoğan ve 13 Köyümüzün sorunlarının ve çözüm yollarının da ortak olduğu saptamasıyla Karaburun Yarımadası Yerel Gündem 21 oluşturuldu.


Çalışmaları Koordine etmek amacıyla Genel Sekreterlik, Yürütme ve Kolaylaştırıcı Kurul Üyeleri ile Çalışma Grupları saptandı.


Başlatılan süreç Ekim 2003 yılında, Mordoğan ve Karaburun Belediyelerinin resmi katılımının Ulusal Komite tarafından onayı ile güçlendi.


Oluşturulduğu günden bu yana Ege, Dokuz Eylül Üniversiteleri ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyeleri ve öğrencileri hem Yürütme Kurulu içinde hem de Çalışma Grupları içinde yer alarak Karaburun Yarımadası Yerel Gündem 21’e güç verdiler.Karaburun Yarımadası Yerel Gündem 21 çalışma grupları içinde Yerel Tarih Çalışma Grubu, Gençlik Çalışma Grubu, İmar Planlama Grubu ve Çevre Grubu aktif çalışmalarıyla etkinlik gösterdiler.Karaburun Yarımadası Yerel Gündem 21 oluşumu, herhangi bir dernek, vakıf vb. gibi sivil toplum kuruluşu (stk) olmayıp, yarımadada varlığını sürdüren tüm birimlerin, stk’ların, üniversitelerin, yerel ve merkezi yönetimlerin, özel sektörün, halkın birlikteliği ve söz hakkı adınadır.Yarımada için alınacak kararlarda ve somutlanacak projelerde, tüm tarafların ortak vizyon ve uyumunu sağlamak adına görevlidir.Karaburun Yarımadasında, doğal değerlerin korunmasını, koruma-kullanma dengesi içinde turizm, imar politikalarının hayata geçmesini amaçlamaktadır.Bu oluşum, sorunların çözümü için sadece şikayetçi olmak yerine içinde yer alarak, aktif katılım gösterebileceğimiz bir platform niteliğindedir.Oluşum, kentlilik bilincinin, katılımcılığın ve diyaloğun geliştirilmesi yönünde ve birlikte üretip, yerel planları somutlayacağımız Yarımada Meclis toplantılarını düzenleyerek yerel demokrasinin geliştirilmesine katkı koymaktadır.Yerel Gündem 21 oluşumu içinde yer alan, Yarımada Meclis toplantılarına katılan her birimin kendi ilgi ve yetki alanında bağımsız çalışma hakkı vardır. Ancak bu hak, Yerel Gündem 21 oluşumu içinde birlikte varılan ortak bakışla çelişmemelidir. Çünkü, içinde yaşadığımız coğrafya tarihi, kültürel, doğal tüm değerleriyle hepimiz ve gelecek adına yine bizlerce korunmayı beklemektedir.


Koruma-kullanma kavramının hayata geçmesi, daha yaşanabilir bir Karaburun Yarımadası için bir ortaklık anlaşmasıdır.


Yerel yasal karar alıcılar ile Gündem 21 oluşumu içindeki toplum dinamiklerinin eşgüdümünün sağlaması gereklidir.


Toplumsal, ekolojik, ekonomik alanlarda “sürdürülebilir gelişme”nin sağlanması yerelde bizlerin kararlılığına ve katılımına bağlıdır.Küreselleşmenin yıkıcı etkileri karşısında, insana ve eko sisteme ait tüm doğru değerlerin korunması ve geliştirilmesi adına, barış, demokrasi güçlerinin ve doğa severlerin içinde olması, nitelik katması gerekmektedir. Dışında kalmak ve sadece eleştirmek yerine, yenilenmenin, iyileştirmenin, demokratikleşmenin bir aracı olarak kullanılmasında, içinde yer alarak alternatif önerilerin sunulmasında, teorik doğruların söylemden çıkıp, pratiğe yansıtılmasında tüm sorumlu ve duyarlı bireylere ve birimlere görev düşmektedir.Yerel Gündem 21, hiçbir birimin, sivil toplum kuruluşunun, yerel veya merkezi yönetimin tek başına reklam propogandası ve projeleri adına oluşturulmamıştır. Oluşum, içinde yer alan tüm birimler ve onların birlikteliği adınadır. Ortak kararlar ve projeler adınadır.Birbirimizi anladığımız, karşıt düşünceleri, disiplinleri, görüşleri dinlediğimiz, farklılıklardan yararlandığımız, alternatif önerilere açık olduğumuz ve birlikte yaşama adına insani ve coğrafi değerlere aykırı olmayan her öneri, katkı ve düşünceye hoşgörü ile baktığımız sürece en başta toplumsal ilişkilerin düzeltilmesi, sürdürülebilir bir yaşam kalitesinin yaratılması, demokrasinin geliştirilmesine katkı koyulacaktır.Kendi içinde diyaloğu, toplumsal barışı yaratamayan, yerel veya merkezi yönetim ile yurttaşların uzlaşamadığı, tüm taraflara danışmadan alınan kararların hayata geçirilmek istendiği, dahası yerele uymayan yatırımlara geçit verildiği, özel dokunun korunup geliştirilmesinin sağlanmadığı ve bu özel dokuya uygun projelerin yaşama geçirilmediği bir yerde ekonomik beklentiler de havada kalır.Çağdaş, şeffaf devlet yapısının oluşumuna katkıda bulunmak, yerel düzeyde, çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkelerini yaşama geçirmek, kurumlar arasındaki güvensizliğe dayanan ön yargılı ilişki yerine, üretim, katılım ve eşitlik temelinde geliştirmek için bu oluşum hepimizden sorumluluk ve duyarlılık bekliyor…Ayhan Akçura


Karaburun Yarımadası Yerel Gündem 21


Genel Sekreteri
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir