Yaylaköy’de Lodos Enerji’nin Üretim Lisansı İptali Danıştayca Onandı

Karaburun Yarımadası’nın %61’ini (252 km²) “Karaburun RES Projesi” için tek bir firmaya  tahsis eden 05/08/2005 tarihli “ÇED Gerekli Değildir” kararına dayanarak, EPDK’nın 18.8.2011 tarihli ve EÜ/3382-14/2059 sayılı Üretim Lisansıyla 50 türbinin kurulumu tamamlanmıştı. EPDK 27.03.2014 tarihinde, 2005 yılına ait “ÇED Gerekli Değildir” kararına dayanarak, projenin 47 adet türbinlik kapasite artış talebine izin vermiş ve üretim lisansını tadil etmişti.

Karaburun Yarımadası’nın doğal, kültürel ve ekonomik yaşamı üzerinde geri dönüşü mümkün olmayan ağır tahribata yol açan ve açacak olan bu hukuksuz uygulamanın durdurulması için, türbinlerle çevrelenen Yaylaköy sakinleri, Karaburun Yarımadası 13 köy ve mahalle muhtarının üyesi olduğu Karaburun Çevre Kültür ve Turizm Birliği ile Karaburun Kent Konseyi temsilcileri, Üretim Lisansı’nın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açmıştı.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, “hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde davacının telafisi güç zararına yol açacağı açık bulunan dava konusu işlemin, yürütmesinin durdurulmasına  22/01/2015 tarihinde oybirliğiyle karar vermişti.

Bu kararın ardından Ankara 8.İdare Mahkemesi,  25/05/2015 tarihinde oybirliğiyle aldığı kararla, 47 adet ilave türbinin ÇED dosyasındaki koordinatlarından farklı yerlerde gösterildiği ve EPDK’nın buna rağmen tadil ettiği üretim lisansını iptal etmişti.

Ankara 8.İdare Mahkemesi’nin üretim lisansını iptal eden kararı, EPDK’nın temyizi sonucu Danıştay 13.Dairesi’nin 14.03.2016 tarih ve E:2015/3588, K:2016/682 sayılı kararı ile bozulmuş ve üretim lisansı yeniden geçerli hale gelmişti.

Bu gelişme üzerine, Karaburunlu davacıların vekili Av.Cem Altıparmak tarafından bozma kararının kaldırılması ve bir önceki iptal kararını onanması için yeniden Danıştay 13.Dairesi’ne başvuruda bulunulmuştu.

Karaburunlu davacıların karar düzeltme başvurusunu kabul eden Danıştay 13.Dairesi, 14.12.2017 tarih ve E: 2016/3058 – K:2017/3787 sayılı kararıyla, kendisinin verdiği bozma kararını kaldırmış ve Ankara 8.İdare Mahkemesi’nin üretim lisansını iptal eden kararını KESİN olarak ONAMIŞTIR.

Lodos Karaburun Elektrik Anonim Şirketi’nin lisansının iptali kararı, Yarımada yaşayanlarının ve hukuk sürecini üstlenen  “Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları” (ÇEHAV) ve ÇEHAV Üyesi Av. Cem Altıparmak’ın,  doğayı ve yaşam alanlarını korumak için hep birlikte verdiğimiz inançlı ve kararlı mücadelenin sonucudur.

Böylesi, doğaya, insana hoyrat bir uygulamayla “yenilebilir-temiz enerji” adı altında bu nadir doğanın, yaban hayatının, tarım, mera ve turizm alanlarımızın kısacası Karaburun’da yaşamın  yok edilmesine rıza göstermeyeceğiz.

Danıştay’ın bu kararıyla birlikte Lodos Karaburun elektrik A.Ş.’nin hukuken geçerli ve yürürlükte olan bir üretim lisansı kalmamıştır. Firmanın geçerli bir üretim lisansı olmadığı sürece ÇED başvurusunda bulunması ve bu başvuruya ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ÇED sürecini başlatması, ÇED hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verebilmesi hukuken mümkün değildir.

Şimdi soruyoruz;

  • C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hukuksuz olarak başlattığı 3. ÇED sürecinde, 14.12.2017’de Danıştay 13. Dairesi tarafından (Esas: 2016/3058 Karar: 2017/3787) Lodos Karaburun Elektrik Anonim Şirketi’nin lisansının iptalinin onanması kararından haberi yok mudur?
  • Yargı kararına rağmen 3.kez ÇED sürecini başlatan,  halkın katılımı toplantısı düzenleyen ve üretim lisansı olmayan projeye 27.02.2018 tarihinde 3.kez ÇED olumlu Kararı veren T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hukuka aykırı hareket ettiğinin ve görevini kötüye kullandığının farkında değil midir?

Biz Karaburunlu yurttaşlar olarak, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hukuken yok hükmünde olan 27.02.2018 tarihli ÇED olumlu kararını derhal geri çekerek iptal etmesini talep ediyor aksi durumda her türlü yasal hakkımızı, dün olduğu gibi bugün de kullanmaya devam edeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.

KARABURUN KENT KONSEYİ/KARABURUN YURTTAŞ DAVACILARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir