Yargı Çalık Enerji’nin Sarpıncık RES Projesi’ne “Dur” Dedi

YARGI KARABURUN’DA BİR RES’E DAHA DUR DEDİ :
SARPINCIK RES PROJESİNDE YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA KARAR VERDİ

Karaburun Yarımadası yüzölçümünün %70’i RES projelerine tahsis edilmiş durumda. Yarımada halkı, bu yayılmacılığı durdurmak ve yaşam alanlarını, sağlığını, doğayı, yaban hayatını, Yarımada’nın geleceğini korumak için yıllardır çok yönlü mücadele veriyor. Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlarının (ÇEHAV) gönüllü olarak yürüttüğü hukuk mücadelemizde bir kazanım daha elde ettik.

Çalık Enerji tarafından Karaburun’un Hasseki-Sarpıncık Köyleri bölgesinde yapılmak istenen “Sarpıncık RES” projesi “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu” kararının yürütmesinin durdurularak iptali istemiyle, “Karaburun Yurttaş Davacıları” tarafından açılan davada İzmir 5. İdare Mahkemesi aşağıda alıntıladığımız kararı verdi:

“…….…bilirkişi raporuna karşı yapılan itirazlar yerinde görülmeyerek rapor hükme esas alınabilecek mahiyette bulunmuştur.

Bu durumda, dosyada bulunan bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden, dava konusu işlemle “ÇED Olumlu” kararına konu projenin yer aldığı Yarımada’nın doğal yapısı, coğrafik konumu, projenin yeraldığı Yarımada’da bulunan mevcut rüzgar türbinlerinin kümülatif olarak çevre etki değerleri dikkate alındığında, yeni bir projenin daha bu alanda faaliyete geçmesinin özgün bakir alanlar içeren ve oldukça zengin bir biyoçesitliliği barındıran Yarımada’da yaşayan canlıların sığınacağı başka bir yaşam alanı bırakmayacağı sonucuna varıldığından dava konusu kararda hukuka uygunluk bulunmamıştır.

Aynı zamanda dava konusu projenin faaliyete geçmesi durumunda çevresel etkileri yönüyle telafisi güç zararlara sebebiyet verebileceği de açıktır” diyerek “Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden (…) yürütülmesinin durdurulmasına, (…) itiraz yolu kapalı olmak üzere, 17/09/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Bilindiği gibi, 10.04.2014’te Sarpıncık RES Projesi sözde “Halkın Katılımı” toplantısı halkın protestosu nedeniyle gerçekleşmemiş, Belediye Meclis üyeleri, Karaburun Kent Konseyi, Sarpıncık Mahallesi Muhtarınca imzalanan tutanakta “Karaburun Yarımadası’nda mevcut kurulu RES’lere ilave olarak kurulacak yeni bir RES’in çarpan kümülatif etkiyle Yarımada’nın ve Sarpıncık-Hasseki bölgesinin sahip olduğu doğal/kültürel/ekonomik değerlerin geri dönüşsüz biçimde yok olmasına neden olacağı” belirtilmişti. Konuyla ilgili ayrıntılı raporlar Karaburun Belediye Başkanlığı ve Karaburun Kent Konseyi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilerek Projeye olumlu ÇED Raporu verilmemesi gerektiği görüşü yinelenmişti.

Lodos firmasının sahibi olduğu Karaburun RES Projesi’nde Mahkemenin verdiği üretim lisansının iptali kararından sonra Sarpıncık RES Projesi için yürütmenin durdurulması kararı da Yarımada halkı ve bileşenlerinin haklılığını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Yarımada halkı ve temsilcileri Mahkemenin verdiği bu kararın uygulanıp uygulanmadığının takipçisi olacak ve uygulanmadığının tesbiti durumunda uygulamayanlar hakkında yetkili makamlar nezdinde suç duyurusunda bulunacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerini bir kez daha, kendi hazırladıkları ÖÇKA Teklif Raporu’na sahip çıkmaya, ÇED kararlarını Mahkeme kararında belirtilen gerekçeleri ve yerel dinamiklerin itirazlarını dikkate alarak vermeye davet ediyoruz.

Karaburun yaşayanları olarak, Yarımadamızın, doğasını, tüm canlıların yaşamını, insan sağlığını, bugününü ve geleceğini korumaya kararlıyız; Yarımadamızın, kendi doğal-ekonomik değerlerine dayalı kalkınma isteğini yok sayarak sadece bir enerji üretim alanına dönüştürülmesine karşı bugünümüz ve gelecek kuşaklar adına davacıyız ve davacı olmaya devam edeceğiz.
Verilen mücadele sadece bir çevre mücadelesi olmaktan çıkmış, tüm canlıları kapsayan bir yaşam hakkı ve kırsal kalkınma olanaklarını savunma mücadelesine dönüşmüştür.

KARABURUN KENT KONSEYİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir