T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nde 17.03.2015 Tarihinde Yapılacak Olan İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) Toplantısı’nda Ele Alınacak Olan Ayen Enerji A.Ş. “Mordoğan RES” Projesi’nin Kapasite Artışına İtirazımızı Yaptık.

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nde 17.03.2015 Tarihinde Yapılacak Olan İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) Toplantısı’nda Ele Alınacak Olan Ayen Enerji A.Ş. “Mordoğan RES” Projesi’nin Kapasite Artışına İtirazımızı Yaptık.

İlgi: 21.08.2014 tarih ve KKK/802 sayılı yazımız.

İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü web sayfasında 17/02/2015 yayınlanan duyuru ile; , Ayen Enerji A.Ş. Mordoğan RES Projesi kapasite artışı 10,5 MWm ( 5 türbinx2,1 MWm) ile ilgili 17/03/2015 tarihinde İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı yapılacağı duyurulmuş ve ÇED Raporu yayınlanmıştır.

Söz konusu proje ile ilgili olarak, 26 Haziran 2014 tarihinde Eski Mordoğan Mahallesi kahvesinde yapılması öngörülen “Halkın Katılımı Toplantısı”na, yerel halk “Karaburun Yarımadası’nda mevcut kurulu RES’lere ilave olarak kurulacak yeni bir RES’in çarpan kümülatif etkiyle Yarımadanın ve Mordoğan bölgesinin sahip olduğu doğal/kültürel/ekonomik değerlerin geri dönüşsüz biçimde yok olmasına neden olacağı” gerekçesiyle protesto ederek katılmamış ve bu durum, Karaburun Belediye Meclis üyeleri, Karaburun Kent Konseyi, Mordoğan Mahallesi Muhtarının da imzalarıyla tutanak altına alınarak ilgide kayıtlı yazımız ekinde Bakanlığınıza gönderilmişti.

İlgide kayıtlı yazımızla, yerel halkın projeye itiraz nedenleri, bölgede izin verilecek yeni RES yatırımlarının, doğaya, çevreye, ekonomik-sosyal yaşama ve insan sağlığına vereceği zararlar ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Karaburun Yarımadası yoğun ve yaygın RES projelerinin ağır baskısı altındadır. Bu projelerin bölge üzerindeki toplam ve çarpan çevresel, sosyal etkileri, doğa ve sosyal yaşamın korunmasının yanısıra sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanması bakımından da yaşamsal risk taşımaktadır.

Karaburun Yarımadası’nda planlanan projelerle RES’lere ayrılan alanlar ağır tahribatla tüm Yarımadayı kapsayacak boyuta ulaşmıştır.

ÖÇKA ilanı öngörülecek kadar değerli olan bölge, enerji üretim sahasına dönüştürülmektedir. Bu ölçüde yoğun ve yaygın RES projesinin uygulamaya geçmesi, nadir ekosistemin ve biyoçeşitliliğin geri dönüşsüz biçimde tahrip olması anlamına gelmektedir.
Doğayla barışık turizm, temiz tarım ve hayvancılık ve kırsal yaşam üçgeninde Karaburun Yarımadası sahip olduğu sürdürülebilir kırsal kalkınma potansiyeli ve bu anlamdaki ekonomik değeri de ortalama ekonomik ömrü 20-30 yıl olan RES’lerle yok edilmektedir.
Bu nedenledir ki;
– İzmir İl Genel Meclisi, Yaylaköy Muhtarı, Yaylaköy halkı ve Karaburun Kent Konseyi’nin de katıldığı, 7 ve 24 Mart 2014 tarihlerinde yapılan toplantılarında Enda Holding Yaylaköy RES Projesi imar planı revizyon talebini “…mevcut RES’lere ilave olarak yapılacak olanların, Yarımada’da ileride telafisi mümkün olmayacak zararlara sebep olması sözkonusu olacaktır…” gerekçesi ile oy çokluğuyla reddetmiştir.

– Karaburun Belediye Meclisi 07 Mart 2014 tarihinde yapılan toplantısında, yine Enda Holding’e ait “Mordoğan RES Projesi” imar planı talebinin, Karaburun Yarımadası Özel Çevre Koruma Alanı İlanı süreci de dikkate alınarak, ertelenmesine oy çokluğuyla karar vermiştir.

– Karaburun RES projesi ile ilgili olarak Lodos Karaburun Elektrik Anonim Sirketi’ne Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen 18.8.2011 tarih ve EÜ/3382 -14/2059 sayılı Üretim Lisansının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açılmıştır. Davacılar, türbinlerle çevrelenen Yaylaköy sakinleri, Karaburun Yarımadası 13 köy ve mahalle muhtarının üyesi olduğu Karaburun Çevre Kültür ve Turizm Birliği ile Karaburun Kent Konseyi temsilcilerinden oluşmuş, Karaburun Kent Konseyi davaya müdahil taraf olmuştur. T.C. Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 22/01/2015 tarihli ve Y.D. Itiraz No : 2015/341sayılı Kararı ile; “hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde davacının telafisi güç zararına yol açacağı açık bulunan dava konusu işlemin, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın Yürütmesinin Durdurulmasına” oybirliğiyle karar verilmiştir.

Karaburun Kent Meclisi’nin, 28/01/2015 tarihinde yapılan toplantısında, Yarımada’da çok yoğun olarak kurulmakta olan RES’lerle ilgili hukuksal mücadelenin, Anayasa’nın 56. maddesinde yer alan “herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” ve “çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir” hükmü çerçevesinde, Yurttaş Davası olarak genişletilerek sürdürülmesi görüşü benimsenmiştir.

Bu çerçevede, Hasseki-Sarpıncık-Kızılcadağ mevkiinde Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan “Sarpıncık RES projesi ile ilgili olarak; 19/01/2015 tarih ve 843 sayılı yazısı ile verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı”nın Yürütmesinin Durdurulması ve İşlemin İptali talebi ile 60 Karaburunlu yurttaş tarafından dava açılmıştır.

Proje sahası tarım alanları, orman arazileri ve özel mülkiyet arazilerini, turizm alanlarını kapsayarak kıyı şeridine kadar inmekte olan ve türbinleri Mordoğan Mahallesi merkezine 640 m., en yakın konuta 150 m. mesafede yaşam alanlarının içinde insan sağlığını göz ardı ederek konumlandırılan Mordoğan RES Projesi Kapasite artışı ile ilgili ÇED Raporuna ilişkin olarak, ilgide kayıtlı yazımızda belirtilen itirazlarımız geçerlidir.

Karaburun Yarımadası yaşayanları, tüm yasal haklarını kullanarak, Anayasa’nın kendilerine verdiği hak ve görev çerçevesinde doğayı ve çevreyi korumakta ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını savunmakta görüş birliği içindedir.

Bu çerçevede; Yarımada’da kurulmuş ve inşaatı devam eden RES yatırımlarının bu hassas bölgede olumsuz etkileri yaşanmaktayken, tüm Yarımada’yı kapsaması öngörülen inşaatı başlamamış olan yeni RES projelerine/kapasite artışlarına izin verilmemesi ve Yarımada’daki doğal ve sosyal tahribatının yayılmasının önüne geçilmesi, bu kapsamda, Ayen Enerji A.Ş. “Mordoğan RES” kapasite artışı projesine izin verilmemesi talebimizi yineliyoruz.

KARABURUN KENT KONSEYİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir