Sarpıncık RES Projesi Mahkeme Kararı İvedilikle Uygulanmalıdır

İzmir 1.İdare Mahkemesinin  24.02.2016 tarihinde oybirliğiyle verdiği kararla  Haseki ve Sarpıncık bölgesinde Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan, Sarpıncık Rüzgar Enerji Santraline ait, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları iptal edildi.

Bu kararla, proje sahasında halen devam eden inşaatların dayanağı olan imar planları hukuken geçersiz kılınmıştır.  Yeni ve hukuken geçerli bir imar planı olmadan inşaatların devam etmesi hukuken imkansızdır ve  aynı zamanda suç teşkil etmektedir.

İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK)’un  28/1 maddesiyle  idare,  mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararları ile ilgili olarak gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur kılınmış ve bu sürenin  hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ancak, yargı kararının  uygulanmasındaki gecikme nedeniyle, faaliyetlerine hızla devam eden  yatırımcı firma sahada  fiili durum yaratıyor, bölgeye   telafi güç zararlar verilmeye  devam ediliyor.

Karaburun yurttaş davacıları, Mahkeme Kararının,  Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminde (UYAP) yayınlanmasının ardından, 24.03.2016 tarihinde ve Kararın taraflara tebliğ edildiği 30.03.2016 tarihinde Karaburun Kaymakamlığına idari dilekçeyle başvurarak Sarpıncık RES proje sahasındaki faaliyetlerin durdurulmasını ve  durdurma/şantiye mühürleme tutanağının bir suretinin yurttaş davacılarına verilmesini talep etti. Karaburun Kaymakamlığı bu dilekçeleri gereği için İzmir İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne iletti.

Davayı gönüllü olarak yürüten ÇEHAV avukatları da, 31.03.2016 tarihinde T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na  gönderdikleri  idari dilekçe ile İYUK 28/1 hükümlerine göre proje sahasındaki faaliyetlerin durdurulmasını talep etmiş ve  yasal süresi içinde işlem tesis etmeyen sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacağını beyan etmiştir.

Geçen süre içerisinde, Sarpıncık RES şantiyesinde faaliyetlerin hızla  devam etmesi ve hatta türbin noktalarına  beton döküldüğünün görülmesi üzerine Kent Konseyi temsilcileri 18.04.2016 tarihinde Karaburun Kaymakamını ziyaret ederek durumu aktarmış ve dilekçeleriyle ilgili yapılan işlemler hakkında bilgi talep etmiştir. Kaymakamlık makamı, başvurularımızın  İl Çevre ve Şehircilik  Müdürlüğüne iletildiğini, yapılacak işlem hakkında Müdürlükten herhangi bir talimat gelmediğini belirtilmiştir. Aynı gün Karaburun Kaymakamlığı’na ve T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na mahkeme kararının uygulanarak,  Sarpıncık RES proje sahasındaki faaliyetlerin İVEDİLİKLE durdurulması yönünde üçüncü kez dilekçe verilmiştir.

Sarpıncık RES projesinin  ÇED Olumlu Kararı da  İzmir 5. İdare Mahkemesi’nin  22/10/2015 tarihinde verdiği kararla; neden olacağı  olumsuz kümülatif çevre etkisiyle özgün bakir alanlar içeren ve oldukça zengin bir biyoçesitliliği barındıran Yarımada’da yaşayan canlıların sığınacağı başka bir yaşam alanı bırakmayacağı gerekçesiyle,  iptal edilmişti. T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu kez yargıdan hızlı hareket etmiş ve  20.10.2015 tarihinde   Sarpıncık RES’le ilgili yeniden  İnceleme Değerlendirme toplantısı yapılacağını duyurmuş ve mahkemenin iptal kararının üzerinden 1 ay geçmeden, 2009/7 sayılı Genelgeye dayanarak, 20.11.2015’te  Sarpıncık RES Projesi için ikinci bir ÇED Olumlu Kararı vermiştir. Bu ÇED kararı da Karaburun yurttaş davacıları tarafından yargıya taşınmıştır.

ÇED kararlarını hızla alan T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, mahkemenin iptal kararlarının  da aynı hızla uygulanmasını sağlaması beklenmektedir.

Yüzölçümünün %71’i RES sahası olarak 6 firmaya tahsis edilen Karaburun, yaşam hakkı için yurttaş  davalarıyla yürütülen hukuk mücadelesine devam etmeye kararlıdır.

KARABURUN KENT KONSEYİ- KARABURUN YURTTAŞ DAVACILARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir