Parlak’ta Balıkçiftliği Talanı Protesto Edildi

Parlak Mahallesi Badembükü Mevkii’nde Çullu Yalısından başlayarak, Karaburun  yönüne doğru Mağaza Yalısı ve Akkum Yalısını da içine alan denizel alanda kurulumuna başlayan balık çiftliğine rıza göstermeyen bölge halkı, bu taşınmaya karşı Parlak/Badembükü’nden sesini yükseltti.

Karaburun Kent Konseyi’nin organizesiyle yürütülen protestoya Parlak Muhtarlığı ve Karaburun Belediyesi destek verdi. Karaburun Belediyesi Meclis Üyeleri, Yarımadadaki STK’ların da yer aldığı bu karşı duruşa Parlak Köylüleri içinde yer alarak seslendi.

Parlak Mahallesi Badembükü Kahvesi önünde toplanan Yarımadalılar; Yeter Artık, Karaburun’da Balık Çiftliği İstemiyoruz, Yaşam Alanlarımızı Savunuyoruz, Kıyı Balıkçılığı’na Sahip Çıkyoruz, Bir Yanda ÖÇKA Kararı, Bir Yanda Doğa Talanı, Karaburun’a İyi Bak, Kulak Ver Yaşat, Karaburun Bıçak Sırtında, Bern Barselona Sözleşmesini Unutma, Akdeniz Foku Nereye Gitsin?, Ne Çektin Be Karaburun, Mekanın Sahibi Geldi, Yettiniz Gari, Kuşatmaya Karşı Direniyoruz pankartları taşıdı.

Bölgede kurulumuna başlanan ve hiçbir kurumdan konuyla bilgi alınamayan su ürünleri yetiştiricisi firmayı ve ilgili kurumları protesto eden Yarımadalılar, Mağaza Koyu’na kadar ellerindeki pankartlarla yürüdüler. Burada, Karaburun Kent Konseyi Genel Sekreteri Aykut Uçar tarafından basın açıklaması okundu. Atılan sloganlarla bölge halkı Karaburun’da Balık Çiftliği İstemediğini tekrarladı.

Basın açıklamasında;

“Parlak Mahallesi Badembükü Mevkii’nde Çullu Yalısından başlayarak, Karaburun yönüne doğru Mağaza Yalısı ve Akkum Yalısını da içine alan denizel alanda Ekim 2019 itibariyle yeni bir faaliyet başlamıştır. Alanda, şamandıralama çalışmasının ardından 2 adet su ürünleri kafesi yerleştirilmiştir.

Karaburun Kent Konseyi ve Parlak Muhtarlığı’nın ilgili birimlere ilettiği dilekçelere ve Alo 181 hattına yaptığı ihbarlara yanıt alınamamış, herhangi bir işlem yapılmamıştır.

Yine Badembükü’nde 2012 yılında kurulmak istenen balık çiftliği projesini Parlak halkı yargıya taşımış, Karaburun Kent Konseyi’de İzmir Valiliği’ne açılan davaya müdahil olmuştu.

Karaburun Yarımadasının batısında, özellikle Gerence Körfezini içine alan 5 ve 6 No’lu alan ile Karaburun Merkez/Mordoğan arasını içine alan 4 No’lu alanın, 2008 yılında “potansiyel balık yetiştiriciliği alanı” olarak ilan edilmesiyle, Yarımada, içerdiği doğal değerler, yerelin sosyo-ekonomik sürdürülebilir yaşamı ve koruma altında olup tüm dünya için bir vazgeçilmezlik taşıyan denizel varlıkları için, karanlık bir süreç başladı.

Bölgede son dönemde başlayan Balık çiftliklerinin taşınma başvuruları dikkat çekicidir. Balık Çiftlikleri civarında yaşayanların şikayetlerini ve açılan davaları yıllarca görmezden gelen firmaların, aniden taşınma kararları alarak yeni yer peşine düşmeleri, bize bulundukları yerlerde yıllarca süren, yenilmeyerek dipte çözünen balık yemlerinin ve balık dışkılarının, fiziksel ortamı artık balık yetişemez duruma getirdiğini ve deniz çayırlarının tahribi sonucu sudaki oksijen oranını, yaşam değerlerinin altına indirdiğini düşündürüyor.

Bilindiği gibi, yerel geçim kaynaklarından olan kıyı balıkçılığı ve dalyan balıkçılığının sürdürülebilir olması için, yavru balıkların besin kaynağı ve barınağı olan deniz çayırlarının tahribata uğramaması, yaşamsal öneme sahip.

Yarımada kıyıları ve bölgedeki küçük adalar, dünyanın en nadir memelileri arasında yer alan ve Türkiye’nin de imzacısı olduğu uluslararası sözleşmeler ( Bern ve Barselona ) kapsamında koruma altında olan Akdeniz Foku’nun (Monachusmonachus) kalan son üreme ve yaşam alanlarından. Balık çiftlikleri, beslenme peşindeki Akdeniz Fokları için kolayca bir çekim noktası olmakta ve karnını doyurmak isteyen Akdeniz Foku ile gelir sağlama peşindeki “balık yetiştiricisi firma” arasında, yaşamsal bir çelişki yaşanmaktadır. Bölgede birçok kez yaşanan Akdeniz Foku ölümleriyle bu çelişki keskinleşmektedir.

Su ürünleri faaliyetlerinin düzenlenmesi ve planlı olarak yapılaşmalarının sağlanması amacıyla İzmir ve bölgesi için 19/07/2007 tarihinde çizilen ve 13/03/2008 tarihinde revize edilen 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile ilgili olarak 14/08/2009 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı alınmış, Çevre Düzeni Planlarına işlenen Potansiyel Su Ürünleri Üretim alanları planlardan çıkarılmıştı. İzmir bölgesinde mevcut durumu ile planlara işlenmiş su ürünleri üretim alanı bulunmamaktadır ( Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Kent Konseyine muhatap 16.11.2012 tarihli yazısı). Buna rağmen, ÇED başvuru dosyaları bu plan bölgeleri tanımlanarak hazırlanmaya devam etmektedir.

24.01.2007 tarih ve 26413 sayılı Resmi Gazete’nin yayınlanarak yürürlüğe giren Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’in 3.maddesinin (b) bendi; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca belirlenen/belirlenecek olan doğal ve arkeolojik sit alanlarında balık çiftlikleri kurulamaz. şeklindedir.

Ayrıca, Çevre Kanunu’nun 9.maddesinin (h) bendinde …Denizlerde yapılacak balık çiftlikleri , hassas alan niteliğindeki kapalı koy ve körfezler ile doğal ve arkeolojik sit alanlarında kurulamaz…hükmü yer almaktadır.

15 Mart 2019 gün ve 30715 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe giren, 14.03.2019 tarih ve 823 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararına istinaden, Karaburun Yarımadası-Ildırı Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi. Bu kararın 2 nolu maddesine göre, “…Mevcut her ölçekteki plan kararı ve projeler konusunda mezkur Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılamaz”.

Şimdi, Karaburun Yarımadası-Ildırı Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan eden kurumlara soruyoruz;
1) Parlak Mahallesi’nin en önemli turizm potansiyeli olan Badembükü’ne taşınan su ürünleri yetiştiricisi firma kim’dir? Bu firmaya ne zaman ruhsat verilmiştir? Bu projenin ÇED süreci ne zaman başlamıştır, nerede duyurulmuştur?
2) Karaburun Yarımadasının denizel alanında kaç adet aktif su ürünleri yetiştiricisi (Firma İsmi, Kapasite, Yetiştirilen Ürün, Kiralama Süreleri ve Alanları/km2 ) bulunmaktadır?
3) Karaburun Yarımadası’ndan taşınan su ürünleri yetiştiricisi var mıdır? Taşınan su ürünleri yetiştiricileri, terk edilen yerlerde hangi yıllar arasında faaliyet göstermiştir?
4) Terk edilen yerlerde, deniz dibi araştırması, özellikle deniz çayırlarının (Posidonia oceanica) sağlıklı olarak varlıklarını sürdürebilme durumları incelenmiş midir?
5) Karaburun Yarımadası’nda, uluslararası sözleşmelerle koruma altındaki Akdeniz Foku (Monachus monachus) ile ilgili bir gözlem birimi var mıdır? Akdeniz Foklarının görülme sıklıkları ile ilgili sayısal veri programı oluşturulmuş mudur?
6) Karaburun Yarımadası’nda Akdeniz Foku’nun yaşam ve üreme alanları ile ilgili “hassas alanların korunması” kapsamında ne gibi tedbirler alınmıştır?

Ekolojik değeri devlet belgesi olarak tescillenmiş olan Karaburun Yarımadası’nda denizel alanın talancı sermaye yatırımlarına bırakılması, biz Yarımada’da yaşayanlarca kabul edilemez.
Sonuç olarak; Karaburun Yarımadasında yaşayanlar olarak bizler, bölgemizin doğal değerlerinin gelecek kuşaklar ve dünya için öneminin bilincindeyiz. Karasal ve denizel alanlarımızda, daha çok kazanç için herşeyi göze alan yatırımcıların, hassas dengeleri bozmasına ve doğal habitatları geri dönüşü mümkün olmayan bir şekilde tahrip etmesine karşı çıkmaya devam edeceğiz.
ÖÇKA sürecini denetleme yetkisini üzerine alan T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı Karaburun Yarımadası ve Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı ihale sürecini hızla başlatıp, sonlandırmaya ve bölgenin çok değerli Ekolojik dengelerini bozacak hatalı adımlarından vazgeçmeye ve ÖÇKB ilanının gereklerini yerine getirmek üzere acilen göreve çağırıyoruz” denildi.

KARABURUN KENT KONSEYİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir