Mordoğan RES Projesi Kapasite Artışı Projesi’nin ÇED Olumlu Kararının Yürütmesi Durduruldu

Ayen Enerji A.Ş.’ne ait Mordoğan RES projesi kapasite artışı projesinin “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle 11 Mordoğanlı tarafından açılan davada, İzmir 3. İdare Mahkemesi oybirliğiyle verdiği kararla; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütmesini, itiraz yolu kapalı olmak üzere durdurdu.

15 türbini işletmeye alınmış olan Mordoğan RES projesinde, yatırımcı firma 5 türbin ilavesiyle kapasite artışı başvurusu yapmış ve projenin ÇED sürecinde “Halkın Katılımı Toplantısı”na, yerel halk “Karaburun Yarımadası’nda mevcut kurulu RES’lere ilave olarak kurulacak yeni bir RES’in çarpan kümülatif etkiyle Yarımada’nın ve Mordoğan bölgesinin sahip olduğu doğal/kültürel/ekonomik değerlerin geri dönüşsüz biçimde yok olmasına neden olacağı” gerekçesiyle protesto ederek katılmamış; karşı çıkış nedenleri de Karaburun Kent Konseyi’nce ayrıntılı raporlarla Bakanlığa iletilmişti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, 30.06.2015 tarihinde “ÇED Olumlu” kararı vermesi üzerine açılan davada, Mahkeme, Bilirkişi Heyeti incelemesi sonucunda hazırlanan raporun sonuç bölümünde “…bu alanda kapasite artırımı bir yana mevcut türbinlerin dahi faaliyet göstermesi düşündürücüdür … Karaburun Yarımadası’nda faaliyete geçen tüm RES’lerin belli bir doygunluğa ulaştığı, kümülatif etki nedeniyle olumsuz önemli çevresel etkiler yaratacağı düşünülmektedir” denilerek dava konusu kapasite artışı talebinin uygun olmadığı belirtilmişti.

Benzer şekilde, Karaburun Yurttaş Davacıları tarafından açılan Çalık Grubu Sarpıncık RES Projesi ÇED Olumlu Kararının iptali davasında da, bilirkişi raporunda ve Mahkemenin iptal kararında RES’lerin Yarımada üzerindeki olumsuz Çevresel Kümülatif Etkisi vurgulanmıştır.

Mordoğan RES kapasite artışı projesinde, türbinlerin tarım arazilerinde, zeytinlik alanlarda, konutların 150 m, tescilli kültür varlıklarının 75 m yakınında konumlandırılması planlanmaktadır.

Karaburun yaşayanlarının talebiyle ve Karaburun Belediye Meclisi Kararıyla 2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılan başvuru üzerine, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Karaburun Yarımadası Özel Çevre Koruma Alanı İlanı Gerekçeli Raporu”na tüm ilgili devlet kurumları olumlu görüş vermiştir. Başka bir deyişle, Raporda Karaburun Yarımadası’nın, doğal varlıkları, kültürü, özgün üretimiyle korunarak gelecek kuşaklara aktarılması gereken uluslararası öneme sahip bir ülke değeri olduğu kabul edilmiştir. Bu teklife yalnızca Enerji Bakanlığı RES projeleri nedeniyle olumsuz görüş vermiştir. Karaburun Yarımadası’nın %71’i, Mordoğan RES de dahil olmak üzere, RES projeleri için 6 firmaya tahsis edilmiştir.

Ne acıdır ki, Karaburun Yarımadası yaşayanları, zeytinliklerini, mera alanlarını, doğayla barışık turizm olanaklarını, Anayasa ile tanımlanan “sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı”nı ve ilgili kurumlarca da kabul edilen ama korumak için gereği yapılmayan doğal değerleri korumak ve yaşatmak için bir hukuk mücadelesine girmek zorunda bırakılmıştır.

Yarımada’nın %61’ini Karaburun RES Projesi için Lodos A.Ş. firmasına tahsis eden ÇED Kararı dahil olmak üzere, 10’un üzerinde dava sürmektedir.

Anayasa’nın 56. maddesi, ”çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir” hükmü ile biz vatandaşlara da bir görev vermiştir. Bizler bu görevi sorumlulukla, titizlikle, tüm demokratik haklarımızı kullanarak yerine getirerek yaşam alanlarımızı ve sağlıklı yaşam hakkını korumaya kararlıyız.

İlgili tüm devlet kurumlarını, yasaların ve Anayasanın kendilerine yüklediği görevleri, tam bir sorumluluk ve duyarlılıkla yerine getirmeye çağırıyoruz.

KARABURUN YURTTAŞ DAVACILARI-KARABURUN KENT KONSEYİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir