Küçükbahçe’de GES Projesi İle Büyük Bir Ekolojik Yıkım Gerçekleşiyor

Küçükbahçe Mahallesinde 300.000 m2 lik bir alanda kurulması planlanan Sevtur Turizm ve Ticaret A.Ş’nin Karaburun GES Projesi ile ilgili olarak Karaburun Kent Konseyi’nin 19. 06. 2019 tarih ve 1040 sayılı dilekçesiyle yapılan görüş ve itiraz, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü  tarafından reddedilmişti.

Küçükbahçe Mahallesinde 300.000 m2 lik bir alanda kurulması planlanan 567 /572 parsellere ilişkin Güneş Enerjisi Santrali (GES) amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararı 2018 yılında Bakanlık “olur”u ile onaylanmış ve İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ilan panosunda 21.05.2019 tarihinde duyurulmuştur.  Söz konusu planla ilgili olarak “uygulamaların yapılabileceği” kararının ironik yönü, Bakanlık Kararı’nın Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü tarafından alınmasıdır.  Söz konusu Genel Müdürlüğün imzası ile oluşturulup ilgili kurumların onayı sonucu sunulduğu Cumhurbaşkanlığı tarafından da onaylanan “Karaburun Yarımadası ve Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Teklif Raporu”, Genel Müdürlüğün bugünkü kararı ile büyük çelişki içindedir.

İmar ile ilgili bu “olur”u, “Ne istersem yapabilirim. Başlayalım, göç yolda düzülür.” anlayışı ile yorumlayan Firma, 300.000 m2 lik alanı, iş makinaları ile hallaç pamuğu gibi atmaktadır. Proje sahası olarak seçilen alan, uydu görüntülerinden de görüleceği üzere yoğun orman alanı iken, bugün bu ormanın traşlandığı ve toprağın da sıyrılması ile bölgenin ekosisteminin büyük tahribata uğradığı görülmektedir.  Bilindiği gibi, orman ile ağaç topluluğu aynı anlam taşımamaktadır. Orman; yüzlerce senede oluşan bir ekosistemdir. Küçükbahçe’de traşlama ve toprak sıyırma işlemleriyle bölgenin ekosistemine büyük darbe vurulmuştur. Yoğun çam ormanın bulunduğu bölgede kesilen çamlar dere yataklarına yatırılarak üzerleri traşlanan toprakla kapatılmıştır. Bölgede yangından mal kaçırırcasına hummalı bir çalışma sürdürülmektedir. İlgili Bakanlık kurumlarıyla yapılan yazışmalar sonucunda Sevtur Turizm ve Ticaret A.Ş’nin Karaburun GES Projesi ile ilgili olarak Bakanlık tarafından verilmiş bir ÇED kararı veya yürüyen bir ÇED sürecinin olmadığını da biliyoruz.

Söz konusu GES, ÖÇKB ilan edilen sınırlar içinde ve İris Gölü ile Küçükbahçe ’ye su sağlayan gölet arasındadır. Bir kenarından da, konut alanları ile komşudur. GES Projesi’nin İris Gölü’ne uzaklığı sadece birkaç yüz metre’dir. Karaburun Yarımadası’nın tek sulak alanı olma özelliğine sahip İris  Gölü çok sayıda kuş, sürüngen, memeli, bitki türü için ve özellikle göçmen kuşlar için önemlidir. Yakınına yapılacak bir GES ile kuşların göç yollarına olumsuz etkisi olacağı açıktır. Elektrik Mühendisleri Odası MİSEM Daimi Komisyon Üyesi Sn. İrfan Şenlik’in “Güneş Enerjisi Santrallarının Yer Seçimi” ile ilgili yaptığı uluslararası uzman görüşlerini de içeren makalesinde; “Kapladıkları geniş alanlar nedeniyle Güneş Enerjisi Santralleri, çevrelerinde yoğun bir ışık yansıması yaratmakta ve ısıl dengenin bozulmasına neden olmaktadırlar. Yapılan ölçümlerle bu etkiler sonucu kuşların ve böceklerin öldüğü ve kuş göç hareketlerinin olumsuz etkilendiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda yapılan değerlendirmelerde güneş enerji santrallerinin yer seçiminde çevresel etkiler ön plana çıkmaktadır. Çevresel açıdan; doğal sit alanları, orman alanları, sulak alanlar, su toplama havzaları, çayırlık alanlar, verimli meralar, sazlık ve bataklık alanlar, milli parklar, yaban hayatı koruma ve geliştirme bölgeleri, özel çevre koruma bölgeleri, tabiatı koruma alanları, flora ve fauna açısından önemli biyolojik çeşitliliğe sahip alanlar ve bu alanlara ek olarak kıyı ve sahil bölgeleri ile kuru göl yatakları, nehir yatakları, tuzlalar ve deltalar biyolojik çeşitlilik ve ekosistem açısından hassas bölgeler üzerinde güneş enerji santrali kurmak bir yana bu hassas bölgelerin etki alanı içinde veya yakınında yer seçimi yapılmasından kaçınılması büyük önem taşımaktadır.” demektedir.

ÖÇKB ilanı ve T.C Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Karaburun Yarımadası’nda tüm imar faaliyetlerinin durdurulması gerekirken ve ÖÇKB Yönetim Planı  süreci ile birlikte öncelikle doğal varlıklarla ilgili; rezerv bölgesi, hassas bölge, yarı hassas bölge tespitleri, gerekli alan çalışması sonuçları saptanıp, ancak ondan sonra imar ile ilgili düzenlemelerin yapılması gerekirken, yatırımlar için verilen “olur” talanı hız kesmeden sürüyor. T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ; Yarımada’da talan boyutlarında yapımı süren başta Karaburun RES Projesi olmak üzere, Küçükbahçe’deki GES projesi, Parlak/Badembükü’deki Balık Çiftliği Projesi ve Karaburun/Eğlenhoca’daki  JES Arama  ihalesine yol vererek, sadece yatırımcı yanında olduğunu açıkça ilan etmiştir. Bakanlık; çevrenin ve yaşam hakkının yanında durmamıştır.

İris Gölü ve Küçükbahçe Barajını, yok oluş noktasında bir tehdit altında bırakan, yaratacağı ekolojik yıkım konusunu hiç umursamayan bu “proje” hakkında, bizler takipte olacağız.

Yarımada’da ekolojik yıkıma yol açan  bu “ yatırım “ ile ilgili olarak;  Bölgedeki kurumlardan görüş ve itirazın yapılmamış olmasını kaygıyla karşılıyor, bundan sonraki süreçte konunun takipçisi olmalarını istiyoruz.

Devlet erki adına, karar verme yetkisini kullanan ilgililerden, tamamen yıkıma uğrayan 300.000 m2 lik alanın hesabını kimin vereceğini öğrenmek istiyoruz.

Ekolojik değeri devlet belgesi olarak tescillenmiş olan Karaburun Yarımadası’nın, bu değerli doğa hazinelerini yok edecek bir biçimde talancı sermaye yatırımlarına bırakılmasına Yarımada’da yaşayanlar olarak razı değiliz.

ÖÇKB sürecini denetleme yetkisini üzerine alan T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı;  ÖÇKB ilanının gereklerini yerine getirmeye bir kez daha davet ediyor ve Sevtur Turizm ve Ticaret AŞ.’nin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine aykırı ve suç teşkil eden yatırımının acilen durdurulmasını ayrıca, Karaburun Yarımadası ve Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı ihale sürecinin hızla başlatılıp, sonlandırılmasını  ve Karaburun Yarımadası’nın doğal değerlerini vahşice tahrip eden/edecek yatırımlara süreç sonuçlanıncaya kadar “dur” denmesini, kamuoyu önünde talep ediyoruz.

KARABURUN KENT KONSEYİ