Kösedere Köyümüz, Zeytinlerimiz ve Yarımada İçin Sevindirici 3. Karar!..

1017463_192252630937367_484588783_n

KÖSEDERE KÖYÜMÜZ, ZEYTİNLERİMİZ VE YARIMADA İÇİN SEVİNDİRİCİ 3 KARAR!..

KÖSEDERE’DE KURULMAK İSTENEN MERMER-TAŞ-MICIR OCAĞI’NIN RUHSATININ İPTALİ İSTEMİYLE T.C ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI’NA AÇILAN DAVADA, İZMİR 4. İDARE MAHKEMESİ RUHSATIN İPTALİNE KARAR VERDİ.

Kösedere Köy’ünden Hüseyin Çelikkol tarafından 4. İdare Mahkemesine T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına açılan KARABURUN KENT KONSEYİ VE KARABURUN ÇEVRE KÜLTÜR TURİZM BİRLİĞİ’NİN DE MÜDAHİL OLDUĞU, davada;

İzmir İli Karaburun İlçesi, Kösedere Köyü Kapusça Mevkiinde bulunan Er:3177288 ve 200803968 sayılı sahada Odtim İnş.Tur.Mad. Paz.Ltd Şti’ne II A Grubu mermer işletme izni verilmesine ilişkin 26/10/2011 gün ve 73698 sayılı davalı idari işleminin; Kösedere nüfusuna kayıtlı olduğu, Mermer İşletme izni verilen sahanın, zeytin ve meyva ağaçlarının bulunduğu bahçesine 500 mt mesafede olduğu, 3500 sayılı Yasa hükümleri uyarınca zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 km mesafede zeytinyağı fabrikası hariç, zeytinlerin yetişmesine engel olacak tesislerin yapılamayacağı, ayrıca sahanın 1. Derece doğal sit alanı içinde kaldığı, doğal sit alanlarında maden ocağı açılamayacağı, hukuka aykırı olduğu iddia edilerek iptali istenmişti.

İlgili Mahkemece 18/06/2013 tarihinde alınan karar gereğince;

“Anılan hükümler karşısında; İl Tarım Müdürlükleri tarafından zeytinlik sahaların tesbit edilerek haritalanması, Bakanlık tarafından da maden işletme izni başvurusu sırasında ilgili kurumdan görüş alınarak bu alanlara en az 3 km mesafede bulunan tesislere izin verilmemesi gerektiği açık olup, davalı idare tarafından bu yükümlülüğün yerine getirilmediği sonucuna varılmaktadır.

Bu durumda; dava konusu maden işletme sahasının bulunduğu alandaki zeytinlik sahaların tesbit edilerek haritalanması ve işletme izni verilecek maden sahasına mesafesinin belirlenerek Yasa’da belirtilen mesafeden yakın olması halinde izin verilmemesi gerekirken bu yükümlülükler yerine getirilmeden tesis edilen dava konusu işlemde mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmamaktadır”. denilmektedir.

Açıklanan bu nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere 18/06/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir