KÖSEDERE KÖYÜ, ZEYTİNLERİMİZ VE YARIMADA İÇİN SEVİNDİRİCİ 2 KARAR!..

KÖSEDERE KÖYÜ, ZEYTİNLERİMİZ VE YARIMADA İÇİN SEVİNDİRİCİ 2 KARAR!..

1- KÖSEDERE’DE KURULMAK İSTENEN TAŞ-MICIR OCAĞI’NIN ÇALIŞMA RUHSATININ İPTALİ KAPSAMINDA AÇILAN DAVA’DA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI ALINDI.
Hüseyin Çelikkol tarafından İzmir İl Özel İdaresi’ne açılan ve İzmir 2. İdare Mahkemesinde 2012/1301 Esas No’da görülen dava’da (İzmir İli, Karaburun İlçesi Kösedere Köyü sakini olan Hüseyin Çelikkol tarafından, Kösedere Köyü, Kapusça Mevkiinde bulunan ER:3177288 ve 200803968 sayılı sahada Odtim İnşaat Turizm NMadencilik Pazarlama Ltd.Şti’ne verilen 20.09.2011 tarih ve 496 sayılı 3. Sınıf gayrisıhhi müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptali ile yürütmenin durdurulması istemiyle açılan dava); Mahkeme hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, 2577 sayılı kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın Yürütülmesinin Durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 02.01.2013 gününde oybirliği ile karar verdi.

2. KÖSEDERE’DE KURULMAK İSTENEN TAŞ-MICIR OCAĞI’NIN İŞLETME İZNİNİN İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVADA, YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA VERİLEN KARARA İTİRAZ EDEN T.C ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI’NIN İTİRAZI RED EDİLDİ.
İzmir İli Karaburun İlçesi, Kösedere Köyü Kapusça Mevkiinde bulunan Er:3177288 ve 200803968 sayılı sahada Odtim İnş.Tur.Mad. Paz.Ltd Şti’ne II A Grubu mermer işletme izni verilmesine ilişkin 26/10/2011 gün ve 73698 sayılı davalı idari işleminin iptali istemiyle T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açılan davada; dava konusu maden işletme sahasının bulunduğu alandaki zeytinlik sahaların tesbit edilerek haritalanması ve işletme izni verilecek maden sahasına mesafesinin belirlenerek Yasa’da belirtilen mesafeden yakın olması halinde izin verilmemesi gerekirken, bu yükümlülükler yerine getirilmeden tesis edilen dava konusu işlemde mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle yürütmenin durdurulması isteminin kabulü yolunda İzmir 4. İdare Mahkemesi’nce verilen 07.11.2012 günlü, E.2012/623 sayılı kararın kaldırılması ve yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmesi istenmektedir.
İlgili dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelere göre, mahkemece yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen kararda yasaya aykırılık bulunmadığından, itiraz isteminin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca REDDİNE, 18.12.2012 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir