Kentsel Sit İlan Edilen Sazak Köyü’nün Korunma Yöntemi’ne Dair Rapor, İlgili Kurumlarla Paylaşıldı.

Konu; Sazak Köyü’nün Korunma Yöntemi Hk.

İlgi; 06/12/2019 Tarih,  KKK/1053 Sayılı Yazımız,

Karaburun Kent Konseyi’nin başvurusu ile başlayan süreç, İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanlığının ve Karaburun Belediye Başkanlığının aynı doğrultudaki başvuruları ile gelişmiş, uzman raporları ve diğer eklerin incelenmesi ile sonuçlanmıştır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 26.09.2019 tarih ve 9744 sayılı kararıyla;  Karaburun İlçesine bağlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, tapunun 116 ada 331 parselinde yer alan Parlak Mahallesi’nin Sazak Köyü, Tapu kaydına “kentsel sit alanı” olarak işlenmiştir.

Bundan sonraki süreçte Karaburun Kent Konseyi olarak “Koruma Amaçlı İmar Planı” yapılıncaya kadar alana ilişkin geçiş dönemi yapılaşma koşullarına ilişkin görüşlerimiz ilgi yazımızla ilgili kurumlarla paylaşılmıştır.

Karaburun Kent Konseyi olarak görüşümüz; Koruma Amaçlı İmar Planları öncesinde ve sonrasında köyün dönüşümü ve restorasyonundan kaynaklı rant beklentilerinin köy çevresindeki mülkiyetlerin el değiştirmesine ve plandan önce yatırım ve inşa girişimlerine sebep olabileceği yönündedir. Bu durum alanı ve çevresini tahrip edebilecek, kent dokusunu veya silüetini bozarak yanlış restorasyon, onarım, yeni yapı, tali yol açılması gibi faaliyetlere yol açabilecektir.

Tevhid, ifraz işlemleri ve mülkiyet yapısındaki değişim, geleneksel parsel dokusunun saptanması ve korunmasına engel olacaktır. Parsel dokusunun korunması yerleşim dokusunun, bahçe yerleri ve yönlerini, yapı konumlanması gibi faktörleri analiz etmek açısından önemlidir. Kamu mülkünde tek parsel olan Sazak Köyü arazisinin bölünerek ya da bölünmeden tahsisi koruma alanının  korunmasından çok tahribatına yol açabilecektir.

İmar Kentleşme ve Planlama/Yerleşme ve Mimarlık Tarihi Çalışma Gruplarımızın Sazak Köyü Korunma Yöntemi hakkında yürütülen çalışmalarında  Restitüsyon Uzmanı Banu Odabaşı Kılınç ile iletişim kurularak Yüksek Lisans Tezi’nden “Mübadele İle Terkedilmiş Sazak Köyü’nün Korunma Yöntemine Dair Rapor’u” ek’te paylaşılmıştır.

26.09.2019 tarihinde Kentsel Sit ilan edilen Sazak Köyü’de  “Karaburun Yarımadası ve Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi” sınırları içinde yer almaktadır. Sazak Köyü için hazırlanacak olan Koruma Amaçlı İmar Planı’nın, alanı bütüncül şekilde ele alacağını ve kültürel mirası koruyan bir çizgide olacağını düşünüyor, süreç ile ilgili olarak kesintisiz temas ve dayanışma içinde olmayı istediğimizin bilinmesini istiyoruz.

Parlak Mahallesi, Sazak Köyü Kentsel Sit İlanı kararı ile birlikte “Koruma Amaçlı İmar Planı” öncesi ve sonrasında görüşlerimizin ve ek’te paylaştığımız “Mübadele İle Terkedilmiş Sazak Köyü’nün Korunma Yöntemine Dair Rapor’un değerlendirmeye alınması husunda gereği için bilgilerinize Saygılarımızla sunarız.

KARABURUN KENT KONSEYİ

Ek: Mübadele İle Terkedilmiş Sazak Köyü’nün Korunma Yöntemine Dair Rapor sazak_rapor

Gereği İçin;

Karaburun Belediyesi

Bilgi İçin;

1)Karaburun Kaymakamlığı

2)T.C Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Md

Özel Çevre Koruma Bölgeleri Doğal Miras Alanları Şb Md

3)İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

4)İBŞB Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şb.Md.