Karaburun Yarımadası Yerel Gündem 21’den Kent Konseyine Davet
Karaburun Yarımadası Yerel Gündem 21 (YG-21) Karaburun, Mordoğan ve 13 Köyümüz adına 2002 yılında Karaburun Sivil İnisiyatif’in girişimiyle oluşturuldu. Yarımada da tüm taraflara yönelik çağrı ve bilgilendirme toplantısı sonrasında çalışmalara başlandı.


2003 yılında Karaburun Belediyesince tahsis edilen Yerel Gündem 21 Evi (Ofisi) hizmete açıldı.


Genel Sekreterlik yanı sıra 19 kişilik Yürütme Kurulunun (7 kişi akademisyen) periyodik toplantıları bu ofiste yapıldı.


Yerel Gündem 21 bünyesindeki tüm çalışmalar kurulduğu günden bugüne gönüllü katılım ile gerçekleşti.


Yürütme Kurulu dışında Çalışma Grupları oluşturuldu. ( Yerleşme ve Mimarlık Tarihi, İmar-Kentleşme, Çevre, Proje, Eğitim, Sağlık, İnsan Hakları-Hukuk vb.)


Çalışma Grupları dışında Kadın, Gençlik ve Çocuk (Yıldızlar) Meclisleri kuruldu.


Karaburun Yarımadasında yaşayanların katılımıyla ve Yarımadanın öncelikli sorunlarının çözümü adına pek çok proje hayata geçirildi.

Uyguladığımız Projeler;


“Karaburun Yarımadası El Ürünleri Çarşısı”


“Karaburun Yarımadası Kültür Envanteri”


“Karaburun Yarımadası Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi”


“Mordoğan Beldesinde Örnek Bağcılık Eğitimi ve Uygulaması”


“Karaburun Yarımadasında Gönüllü Çevre Ekibi Oluşturulması Eğitimi Ve Uygulamaları”Ortak Olduğumuz Projeler;


“Karaburun’da İşsizliğin Azaltılması İçin Örnek İş Alanları Önerisi ve Eğitimi “


Mordoğan’da Nergis Çiçekçiliğinin Sürdürülebilir Tarım Yaklaşımıyla İyileştirilmesi ve Kırsal Kalkınmaya Katkısı”


“Gençlerin Toplumsal Yaşama ve Gönüllü Hizmetlere Katkısı”


“Sağlıklı Yaşlanma”


“Bozköy Sanat Köyü”


“Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP)İŞKUR


“Girişimcilik Destek Programı” KOSGEB


“Karaburun’da Kırsal Turizmin Sektörel Analizi”

“Sarpıncık Köyü Sabun Atölyesi”


2003 yılında Karaburun ve Mordoğan Belediyeleri resmen proje ortağı olarak Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği’nin Bölgesel koordinasyonunda yürütülen YG-21 çalışmalarına katıldılar.


2006 yılında YG-21 tarafından T.C Başbakanlık Proje Koordinasyon Merkezine yazılan ve onaylanan Karaburun Yarımadası Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi açıldı. Karaburun ve Mordoğan Belediyelerinin de katkılarıyla oluşturulan Merkezde pek çok etkinlik ve proje hayata geçirildi. Gençlerin ve halkın yararlandığı Merkezde, yurttaşların ve Merkezi Yönetimin kitap desteğiyle gelişen zengin bir kitaplık oluşturuldu.


Yerel Gündem 21, oluştuğu 2002 yılından bugüne çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Tüm bu çalışmalara ek olarak 2002 ve 2006 yılları arasında Karaburun ve Mordoğan’da ilgili tüm taraflara ve yetkili tüm birimlere yapılan çağrılarla gerçekleştirilen Yarımada Meclis Toplantıları (Kent Konseyi Benzeri) hayata geçirildi. Bu toplantılar halkın da katılımıyla gerçekleştirildi. Pek çok yerel konu ve sorun ele alındı, tartışıldı, çözüm yolları arandı. Farklı tarafların sorunların çözümü adına bir araya geldiği diyalog, barış ve birlik toplantıları olarak belgelendi. Yarımada da yürütülen tüm çalışmalara bu toplantılar önemli bir ivme kazandırdı.


Bugün 2006 yılında ara verilen Yarımada Meclis toplantılarının yeniden hayata geçirilmesi aşamasındayız. Ulusal ölçekte çalışan YG-21’lerin katılımı ve katkısı ile Belediye Kanununda ifadesini bulan Kent Konseyini önümüzdeki süreçte başlatmayı amaçlamaktayız. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Koordinatörlüğünde bugüne kadar gelen YG-21 süreci bundan böyle Kent Konseylerinin bünyesinde devam edecektir. Bu doğrultuda bugüne kadar YG-21 Genel Sekreterlikleri tarafından yürütülmüş olan işlevlerin de bundan böyle Kent Konseyi Genel Sekreterliği adı altında ve oluşturulacak Konseyin şemsiyesi altında sürdürülmesi amaçlanmaktadır.


Geçmiş sürecin deneyimleri, öğrettikleri ışığında yeni bir sürece ilgili tüm taraflarla başlamak istiyoruz. Yeni döneme katkı vermek isteyen tüm tarafların katılımı ile soruna değil çözüme ortak olma bilinciyle oluşturulacak Kent Konseyine katılım çağrısı yapıyor, tüm yerel temsilcileri bu oluşuma davet ediyoruz. Bu genel çağrının yanı sıra tüm taraflara yazılı çağrı ile oluşturulacak Kent Konseyinde kamu ve yerel yönetim temsilcileri yanı sıra tüm STK, Sendika, Oda, Siyasi Parti Temsilcileri, Muhtarlar ve oluşturulan Çalışma Grupları, Kadın, Gençlik ve Çocuk Meclislerinin yer almasını amaçlamaktayız.


2012’nin Mayıs ayına kadar somutlanmasını amaçladığımız Kent Konseyi çatısı altında yer almak isteyen tüm tarafların YG-21 Genel Sekreterliği’ne başvurmaları, katılım metnini imzalamaları önem taşımaktadır.


Sosyal, kültürel, doğal değerlerimiz ve yerel demokrasinin geliştirilmesi adına, sorunların siyaset üstü bir birliktelikle ele alınacağı, sorunların çözümünde gönüllü katılımın esas olduğu, önyargılardan arınmış ortak bir akılın yaratılabildiği, ortak bir gelecek felsefesiyle buluşabileceğimiz, herkesin kendini ifade edebileceği Kent Konseyine sizi davet ediyoruz”¦


KENT KONSEYİ


BELEDİYE KANUNUNDAMadde 76: Kent Konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.


Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar.


Kent Konseyinde oluşturulan görüşler Belediye Meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Kent Konseyinin çalışma usul ve esasları İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Yönetmelikle belirlenmiştir.


(5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Maddesi ve Kent Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 6 Haziran 2009 tarihli ve 27250 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir)KENT KONSEYİNİN GÖREVLERİ1)Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,


2)Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,


3) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak,


4) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,


5) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,


6) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,


7) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,


8) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,


9) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkilerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,


10) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik, ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,


11) Kent Konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirmek üzere ilgili Belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir