Karaburun RES Projesi’nin 4. ÇED Süreci İptal

KARABURUN YAYLAKÖY’DE LODOS ENERJİ’NİN BİLMEM KAÇINCI ÇED SÜRECİ YİNE İPTAL
KARABURUN YAYLAKÖY’DE BU KAÇINCI ÇED İPTALİ KARARI.
KARABURUN YAYLAKÖY İÇİN YENİ ÇED İZİNLERİNİN VERİLMESİNİ İSTEMİYORUZ.


Karaburun Yarımadası’nın %61’ini (252 km²) tek başına kaplayan LODOS Elektrik Üretim A.Ş’ye ait “Karaburun RES Projesi”ne karşı yürütmüş olduğumuz hukuk mücadelemiz 4.yılına girdi.

Bu zaman zarfında, proje için verilen ÇED Olumlu kararı iki kez ve üretim lisansı bir kez iptal ettirdik. Bu iptal kararları, doğayı ve yaşam alanlarını korumak için hep birlikte verdiğimiz inançlı ve kararlı mücadelenin sonucudur.

Ne yazık ki, bu iptal kararlarına karşın, gerek T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gerekse Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Mahkeme kararlarındaki iptal gerekçeleri dikkate alınmaksızın, üretim Lisansları ve ÇED izinleri hızlı bir şekilde yenilendi.

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 27.02.2018 tarihinde ilan edilen ve Yaylaköy’de dikili olan 50 türbinin yanında 37 adet türbinin de eklenmesine yol açan ÇED OLUMLU kararının iptali için, İzmir Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne Karaburun Yurttaş Davacıları tarafından dördüncü kez dava açıldı. Mahkemenin bilirkişi inceleme raporu bir kez daha Karaburunluların lehine sonuçlandı.

Bu süreç yürürken bu kez Karaburun İlçesi sınırları içerisinde LODOS Elektrik Üretim A.Ş’ye Karaburun Rüzgâr Enerji Santraline (2. etap) ilişkin toplam 48 MW kurulu güce sahip ilave 12 adet türbinden oluşan Rüzgâr Enerji Santrali yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave Nazım ve 1/1000 ölçekli ilave Uygulama İmar Planı teklifinin T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 04.03.2019 tarihli ve E.50526 sayılı yazı ekinde Re’sen onaylandığı duyuruldu ve söz konusu onaylı 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli ilave Nazım ve ilave Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları, 07.03.2019-06.04.2019 tarihleri arasında İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarıldı.

Bu esnada, 15 Mart 2019 gün ve 30715 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe giren, 14.03.2019 tarih ve 823 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararına istinaden, Karaburun Yarımadası-Ildırı Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi.

Bu kararın 2 nolu maddesine göre, “…Mevcut her ölçekteki plan, plan kararı ve projeler konusunda mezkur Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılamaz”.

LODOS Elektrik Üretim A.Ş, bu kararla birlikte RES projesiyle ilgili hiçbir uygulama işlemine kalkışmaması gerekirken, proje sahasında henüz kurulmamış türbinler için beton atma ve yol açma işlemlerine başladı. Bu durum Karaburun yarımadasını Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan etmekteki amacıyla çelişmekte, bölgede ekolojik yapının bozulmasına ve geri dönülemez bir zararın doğmasına yol açmakta, aynı zamanda suç teşkil etmektedir.

Karaburun Yurttaş davacıları vekili Av.Cem Altıparmak yürütmenin durdurulması istemiyle mahkemeye başvururken, Karaburun Kent Konseyi olarak; hukuk devleti kavramına sığınarak açıkça işlenen suç için 04.04.2019 tarihli dilekçemizle suç duyurusunda bulunmuş ve yapılan uygulamanın acilen müdahale edilerek durdurulmasını talep etmiştik. Üç aylık bir gecikmeyle T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nden gelen yanıtta, 09.07.2019 tarihli ve 160630 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca, ÖÇKB süreci başladığı için geçerliliği kalmamış eski imar planlarına atıfla, devam eden kimi uygulamalara “olur” verildiği tarafımıza iletildi.

Bu beyan; Lodos Enerji A.Ş’nin gereksinimlerini karşılamak amacıyla alınmış ve hukuki tutarlılıktan yoksun bir karardır. Önceden çalınmış olan minare için 9 Temmuz 2019 tarihinde, Bakanlık Teşkilatı tarafından “olur” verilerek, bir kılıf hazırlanmıştır. Tam da “biz bu kılıfı uygun görmüyor ve “keyfi” olarak niteliyoruz” deyip bu konuda basın açıklamasına ve demokratik protesto ve itiraz haklarımızı kullanmaya hazırlanırken, İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin 2018/491 Esas, 2019/1000 kararı geldi.

Bu kararda; “Proje alanı sınırları içinde yeni yapılması planlanan türbin alanının flora yapısı ile kuş yaşamı ve habitat alanlarına zarar verebileceği, söz konusu türbinlerin yapılmak istendiği alanın flora yapısı ve ornitolojik açıdan uygun olmadığı görüldüğünden, dava konusu “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı”nın hukuka uygun olmadığı sonucuna ulaşılmış ve Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir” denilmektedir.

Bu iptal kararı ile birlikte LODOS Enerjinin Karaburun RES projesi bir kez daha iptal edildi. Bu Mahkeme kararı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ÖÇKB süreci devam ederken LODOS’a faaliyetlerini devam ettirme izni vermesini de hukuken ortadan kaldırmıştır. Projesi Mahkeme kararı ile iptal edilen bir faaliyetin bu aşamadan sonra devam etmesi suçtur. Bu sebeple tüm yetkili kamu kurum ve kuruluşlarını, Mahkeme kararına uymaya ve yatırımcı şirketin sahada devam eden faaliyetlerini durdurmaya davet ediyoruz. Aksi takdirde her bir sorumlu için ayrı ayrı suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyu önünde ilan ederiz.

KARABURUN KENT KONSEYİ/KARABURUN YURTTAŞ DAVACILARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir