Karaburun Koylarının Silüetini Korumaya İlişkin Çok Önemli Kararlar Alındı…

Rollei Digital Camera    

Karaburun yerleşimi ve tüm Yarımada, inanılmaz güzellikte koylara sahiptir. Bu koyların doğal değerlerinin ve sahip oldukları silüetin (denizden görünümün) korunmasının sorumluluğu ise öncelikle, Yarımada’da yaşayanların ve yerel yöneticilerindir. Özellikle son uygulamalarda,  deniz kıyısı olan ve denize yakın yapılaşmalarda gözlenen olumsuzluklar nedeniyle Karaburun Kent Konseyi çalışmalar başlatmıştır. Yapılmış olan ön çalışmalar, Karaburun Belediye Başkanlığı, ilgili çalışanlar ve Meclis Üyeleriyle yapılan görüşmeler sonucunda, belli bir uzlaşma noktasına ulaşılmıştır.

Bu uzlaşma noktası, denize yakın ve deniz kıyısında yeni yapılacak yapılarda yükseklik sınırlamasına ve yapılara kot verilmesine ilişkindir.

1-      06 Aralık 2013 tarih ve 125/11 sayılı  Karaburun Belediye Meclis Kararı’na göre; 

Karaburun Belediyesi ve Mücavir Alan sınırları içinde yürürlükte olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/500 ölçekli İskele Bölgesi Özel Çalışma Alanı Vaziyet Planı sınırları içinde binalara kot verilmesi ile ilgili plan notunun değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

·         Parselin köşelerinin arasındaki kot farkı 3 mt’den az ise;

Planda öngörülen yapılanma biçimi emsal ve çekme mesafelerine göre oluşacak kitle köşelerinin ortalamasından kot verilir. Her durumda planda öngörülen kat sayısından fazla sayıda kat inşa edilemez ve eğimden kat kazanılamaz.

 

·          Parselin köşelerinin arasındaki kot farkı 3 mt’den fazla ise;

Planda öngörülen yapılanma biçiminin ve emsal haklarının aşılmaması koşuluyla, parsel içinde inşa edilecek yapı/yapılar için kitle etüdü yapılır ve topoğrafyaya uygun olarak yapı ve/veya yapıların kot alacağı nokta kitle/kitlelerin ortalamasından verilir.

Bu Kararla; Yapılara kot verilmesi, özellikle eğimli arazilerde çok önemlidir. Eğim nedeniyle herhangi bir yoldan kot verilen bir yapı önden 2 kat olabilirken, arka cepheden üç-dört kat olabilmektedir. Bu ise kötü bir fiziki çevre oluşmasına neden olmaktadır. Bu tür arazilerde, esas itibariyle arazinin içinde yer alacak binanın taban alanının orta noktası, bir diğer ifadeyle köşegenlerinin kesişme noktası “sıfır (0) noktası” olarak kabul edilecektir. Bu sıfır noktasından itibaren İmar Planında öngörülen kat sayısı ve yapı yüksekliği hesaplanacak ve ölçülendirilecektir.  Böylece İmar Planında öngörülen kat sayısından ve yapı yüksekliğinden daha yüksek yapı yapılması mümkün olamayacaktır.

2-      07.03.2014 tarih ve 22/3 sayılı Karaburun Belediye Meclis Kararı’na göre; Karaburun imar planlarında T1 ve T2 olarak belirlenen tercihli konut alanlarında, “Turizm tesisleri için belirlenen h max= 10.50 m’dir ifadesinin h=max 7.50 m’dir olarak  değiştirilmesine, İskele Özel Çalışma alanı vaziyet planının dava konusu olmasından dolayı bu sınırlamaya dahil edilmemesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Bu Kararla; Karaburun yerleşimi Belediye sınırları içinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı olan tüm koylarda ve denize yakın yerlerde, yapılacak olan konut yapıları 2 katı, tercihli konut alanı olarak planlanmış olan T1 ve T2 alanlarındaki, ticaret ve turizm yapıları ise yine 2 katı ve 7.50 m. yüksekliği aşmayacak şekilde inşa edilecektir.

Yukarıdaki koşullar şimdilik İskele Koyu kıyılarını içermemektedir, çünkü İskele’de devam etmekte olan ve davaya konu olan bir inşaat yer almaktadır. Dava sonucuna göre, bu kıyılara ilişkin olarak da çalışma yapılacaktır.

Kuşkusuz hedeflenen sonuçlara ulaşılması için, bu koşullara yapı yapacak olanların uyması, bunun da yerel yöneticiler ve yöre yaşayanları tarafından denetlenmesi gereklidir.

Geçtiğimiz Süreçte Yapılanlar;

Karaburun İskele ve Bodrum Mevkii’lerindeki Yapılaşmalara Tepki Gösteren Halkın Topladığı ve Karaburun Kent Konseyi’ne İlettiği İmzalar, Haziran 2013’de  Karaburun Belediyesi’ne İletilmişti.

Karaburun Kent Konseyi İmar-Kentleşme-Planlama Çalışma Grubu Koordinatörlüğünü Yerel Gündem 21 sürecinden bugüne kadar yürüten İYTE Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Semahat Özdemir, ilgili yapılaşmaların yerinde gözlemlerini yapmış ve Kent Konseyi’nin bu konuda oluşturduğu Çalışma Grubu’nun raporunu ve konuyla ilgili belgeleri incelemiş ve  Karaburun Belediye’sine sunulmak üzere rapor hazırlamıştı. Konu 29 Haziran 2013’de Karaburun Belediye Salonu’nda yapılan 1. Kent Meclisi toplantısında Yarımada halkı ile paylaşılmış ve hazırlanan raporun  Karaburun Belediye Meclisi gündemine öneri olarak iletilmesi için karar alınmıştı.

Karaburun Kent Konseyi tarafından yürürlükteki İmar Planlarının değiştirilmesi ve ayrıntılı kentsel tasarım projelerinin yapılması istemini içeren rapor,  Karaburun Belediyesi Meclis Gündeminde (02.09.2013) görüşülmüş, konu İmar Komisyonu’na havale edilmişti. İmar Komisyonu’nda teknik görüş alınarak hazırlanacak olan rapor, Karaburun Belediyesi Meclis gündemine getirilecekti.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde teknik görüşlerin alınması ve konunun meclis gündemine taşınması amacıyla iki toplantı yapıldı.  

Moderatörlüğü’nü İYTE Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Semahat Özdemir’in yaptığı toplantılara; Karaburun Belediye Başkanı, Meclis Üyeleri, Fen İşleri Müdür Vekili, Karaburun Kent Konseyi İmar-Kentleşme-Planlama, Yerleşme ve Mimarlık Tarihi ve Doğa Koruma Çalışma Grubu üyeleri katıldı.

KARABURUN KENT KONSEYİ

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir