Kamuoyuna Duyurulur

05.05.2021 tarihinde gerçekleştirilen Karaburun Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısında, Konsey Genel Sekreteri ve Konsey Başkanı, Karaburun Kent Konseyi Yönergesi’nin 12. Maddesi’nin g bendinde yer alan ‘’ Kent Konseyi Yönetmeliği’nde ve bu yönergede belirtilen amaçlara ve ilkelere aykırı söylem ve eylemlerde bulunanlar Yürütme Kurulu, Çalışma Grupları ve Meclis’lerde çalışmaları engelleyen üyeler Kent Konseyi Başkanı ve/veya Genel Sekreter tarafından uyarılır. Gerektiği durumda ilgili üye, 2/3 üye çoğunluğu ile ihraç edilebilir. Yürütme Kurulu’nda boşalan üyeliğin yerine Konsey Genel Kurulu’nda seçilen aynı kurumun (stk, meslek odası, çalışma grubu, meclis vb.) yedek üyesi göreve gelir.’’ kararına istinaden CHP Karaburun İlçe Başkanlığı’nı temsilen Yürütme Kurulu üyeliği yapan Nuryüz Davgana’nın, ilgili karara uymadığı, Yürütme Kurulu’nun aldığı kararları yok sayarak hareket edip alınan kararların tersine eylemlerde bulunduğu, Yürütme Kararı olmaksızın Yürütme Kurulu adına dijital haberleşme ağları kurduğu ve bu ağlara Yürütme Kurulu’nda üyeliği bulunmayan insanları davet ettiği, yine bu ağlarda Yürütme Kurulu’na dair bilgileri aktardığı; ilgili çalışma gruplarının Yürütme Kurulu’nu bilgilendirmek için hazırladığı ve henüz tamamlanmamış olan ve Yürütme Kurulu kararıyla tamamlanmadan kamuoyuyla paylaşılmaması kararlaştırılan taslak bir dosyayı kararın aksine kişisel çıkarları ve amaçları uğruna başkalarıyla paylaştığı ve Yürütme Kurulu’nun ve üyelerinin saygınlığını zedeleyecek söylem ve davranışlarda bulunduğu; Yürütme Kurulu’nun dışarıya kapalı iç haberleşme grubundaki yazışmaları Yürütme Kurulu dışındaki insanlarla paylaştığı; Yürütme Kurulu ve çalışma gruplarının çalışmalarına engel olduğu, konsey ilke ve çalışma prensiplerine aykırı davranışlarda bulunduğu; Yürütme Kurulu üyelerine saldırgan bir tavır sergilediği, aşağılayıcı söylemler gerçekleştirdiği sebebiyle Yürütme Kurulu’ndan ihraç edilmesini ve ihracı halinde CHP Karaburun İlçe Başkanlığı’ndan kurumlarını temsilen yeni Yürütme Kurulu Üyesi temsilcisini seçmelerinin talep edilmesini önermişlerdir.

Bu öneri üzerine Yürütme Kurulu üyeleri ve fikir ve görüşlerini belirtmişlerdir. Nuryüz Davgana’nın yaptığı konuşma sırasında kendisinin ihraç talebine olumlu oy verecek Yürütme Kurulu üyelerini tehdit eden beyanı, genel sekreterin önerisiyle tüm istenmeyen ihtimalleri göz önünde bulundurmak adına kanıt olması açısından kayıt altına alınmıştır.
Konu hakkındaki fikir ve önerilerin tamamlanmasından sonra oylamaya geçilmiştir. Görsel olarak el kaldırma, uygulama üzerinden el kaldırma ve sesli beyan şeklinde yürütülen oylamaya göre Nuryüz Davgana’nın Yürütme Kurulu’ndan ihracına ve CHP Karaburun İlçe Başkanlığı’ndan yeni temsilci talebine karar verilmiştir. Alınan karar toplantı sırasında kendisine ibraz edilmiştir.
Karaburun Kent Konseyi süreci yönetmelik, yönerge ve teamüllere uygun olarak yürütmüş ve yürütmektedir. Konsey, Karaburun’un her bir parçasını temsil eden tüm kurum ve kuruluşlarla görev ve sorumluluğu gereği uzlaşı ve diyalog kültürü içinde kent ve kentlinin hakları için ilişkiler kurmakta ve yürütmektedir. Karaburun Kent Konseyi Genel Kurul, Yürütme Kurulu, Konsey Başkanı, Meclisler ve Çalışma Grupları organlarından oluşan kurumsal bir yapıdır; iş ve yönetim çerçevesi ortadadır ve bu çerçeve içerisinde çalışmalarını yürütür.
Karaburun Kent Konseyi bugüne kadar Karaburun’la ilgili tüm yaşam alanı mücadelelerinin bayrak taşıyanı olmuştur. RES, GES, JES, Taş Ocakları, Balık Çiftlikleri, İris Gölü gibi Karaburun’un doğasına ve yaşam alanlarına zarar verecek tüm girişimlere karşı mücadele vermiş, vermeye de devam etmektedir. Tüm bunları yaparken gücünü paydaşlarından, bilimden, hukuktan ve diyalogtan almıştır.
Konsey Yürütme Kurulu yetkilerini yönetmelik ve yönergeden, Genel Kurulda kendisini seçen sivil toplumun temsilcilerinden alır. Çalışmalar bütün Yürütme Kurulunun görüşüne ve bilgisine açık bir şekilde yürütülür ve hiç bir gizlilik söz konusu değildir. Kurum görüşünün oluşması sürecinde mutlak demokrasi uygulanır , bütün bileşenlerin görüş ve kanaatleri bu sürece dahil edilir. Netice itibariyle oluşan görüş ise yetkili kurul tarafından son hali verilerek kamuoyuyla açıklanır.
Karaburun halkından ve paydaşlarımızdan talebimiz Karaburun Kent Konseyi’yle ilgili ne maksatla yazılıp çizildiği, söylendiği belirsiz, konsey yönetiminden ve farklı kaynaklardan teyit edilmeden servis edilen yazı ve dedikodulara itibar etmemeleridir. Konseyin kapısı ve iletişim kanalları talep eden herkese dün olduğu gibi bugün de açıktır. Konsey araştırma ve çalışmalarını tamamladığı, karar verdiği ve harekete geçtiği tüm konularla ilgili görüş ve açıklamalarını görev ve sorumluluklarına uygun olacak şekilde kamuoyuyla ve kurumlarla paylaşmaktadır ve paylaşacaktır.
Karaburun için ortak akılla, sabırla ve ısrarla çalışmaya devam Yürütme Kurulu Üyeleri olarak Karaburun Kent Konseyi’nin kentin gündemindeki konularla ilgili çalışmaya devam ettiğini beyan eder, tümüyle yanlış yada bilinçli olarak manipüle edilmiş bilgilere itibar etmemelerini; yurttaşlarımızdan ve paydaşlarımızdan kurumsal görüş ve açıklamalarımızı beklemelerini rica ederiz.
KARABURUN KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU