Enerji Bakanı Taner Yıldız’a 2. Açık Mektup

“KARABURUN YARIMADASI’NDA İZNİ VERİLEN RES YATIRIMLARI HÜKÜMETİN 2023 YILI HEDEFLERİYLE DAHİ AÇIKLANAMAYACAK KADAR VAHİM BOYUTLARA ULAŞMIŞTIR !”

Karaburun Yarımadası parça parça verilen izinlerle tümüyle Enerji Üretim sahasına dönüştürülüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın, Karaburun Salman-Sarpıncık Bölgesinde   Öres Elektrik Üretim A.Ş.’ne ait Salman RES’in açılışını yapmak üzere bugün bölgeye geldiğini öğrendik. 20 Mwe kapasiteli 15 türbinden oluşan Salman RES, bölgede kurulması planlanan 32 Mwe kapasiteli 15 türbini kapsayan Çalık Grubu’na ait Sarpıncık RES’le ve Lodos A.Ş.’nin, 47 ilave türbinle kapasite artışına izin verilen toplam 97 türbiniyle komşu alanda.

Bizler, Karaburun Yarımadasını, yaşam alanlarımızı vahim boyutlara ulaşmakta olan RES istilasından korumak için hukuksal mücadele dahil demokratik mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu çerçevede, Karaburun Kaymakamlığı önünde Sayın Yıldıza verdiğimiz mektubu, kamuoyuyla paylaşmayı görev biliyoruz.

Sayın Bakan,

Bizler, dünyanın karşı karşıya olduğu küresel ısınma ve iklim değişikliği sorununun, ülkenin enerji ihtiyacının, bu çerçevede, yenilenebilir temiz enerji üretiminin öneminin bilincindeyiz. Sorun yenilebilir enerji kaynağı RES’lerin nerede, ne ölçüde, nasıl ve ne pahasına  kurulduğudur.  Karaburun Yarımadası’nda RES’ler, doğa/sosyal yaşam hiçe sayılarak, yörenin sürdürülebilir kalkınma potansiyeli yok edilerek kuruluyor.

Yarımada, doğal yapısıyla,  uluslararası ölçekte koruma altındaki nadir bitki ve hayvan varlığıyla ”sıfır yok oluş bölgesi içinde” ve ”başka yerde olmayanlar” sınıflandırmasında dünyanın önemli bölgeleri arasındadır. Karaburun Yarımadası, hala yaşatılmakta olan gelenek görenekleriyle, akılcıl yaklaşıldığında çok da değerli olan bir yerel kalkınma potansiyeliyle, kalan nadir bölgelerden biridir.

Yarımada halkının, kalkınmanın, doğal varlıkların ve kültürel yapının korunarak sağlanması konusundaki  ortak görüşüyle, Karaburun Belediyesi Meclis kararı olarak Nisan 2013’te T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilen raporla Yarımada’nın koruma-kullanma dengesinin gözetildiği, bütünsel bir yaklaşımla korunması talep edilmiştir.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü: “…ekosistem ile biyolojik çeşitliliğin korunmasını ekonomik kalkınma ve kültürel değerlerin devamlılığıyla ve gelecek nesillere aktarılabilmesi açısından mutlaka Özel Çevre Koruma Alanı olarak ilan edilmesi gereken ulusal ve uluslararası açıdan önemli bir yarımada…” olarak tanımladığı Karaburun Yarımadası’nın, tüm karasal alanı ile çok önemli bir deniz alanının ÖÇKA (Özel Çevre Koruma Alanı) ilan edilmesi için İzmir “Karaburun Yarımadası Özel Çevre Koruma Bölgesi İnceleme ve İlan Gerekçe Raporu”nu Ağustos 2013’te hazırladı. Teklife, ilgili tüm Bakanlık/kurumlar (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, Milli Savubna Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) olumlu görüş vermiştir. Teklife yalnızca Bakanlığınız  RES projeleri nedeniyle olumsuz görüş bildirmiştir. (Sözkonusu Teklif Raporu ekte dikkatinize sunulmuştur.)

Karaburun Yarımadası’nda RES’lere tahsis edilen alan, yüzölçümünün 2/3’sini aşmıştır.  Tek bir firmaya (Lodos Karaburun Elektrik Üretim AŞ) tahsis edilen alan 252 km², yani Yarımadanın %61’idir. 81 türbinin kurulumu tamamlanmıştır. Verilen  izinlerle ulaşılacak sayısı ise  bunun 2 katıdır. Yarımada’nın her tarafına yerleştirilen rüzgar ölçüm direkleri ise  yeni RES projelerinin planlanmakta olduğunun göstergesidir.

Karaburun Yarımadası’nın “Enerji Üretim Sahası”na  dönüştürülmesi anlamına gelen bu  tablo, daha şimdiden, hükümetinizin  2023 yılı hedefleriyle dahi  açıklanamayacak kadar vahimden öte boyutlara ulaşmıştır.

–              Türbinler Mordoğan’dan başlayarak Sarpıncık’a kadar, tüm yerleşimleri, köylerimizi, tüm canlı yaşam alanlarını kuşatıyor. Köylerin 150-200 m yakınına kadar kurulması planlanan türbinlerin gürültü, titreşim, elektro-manyetik alan ve gölgeleme etkisiyle sağlıklı yaşam hakkımız elimizden alınıyor.

–              Kısıtlı tarım alanlarımız, otlak/mera alanları RES’lerin istilasına açılıyor, tahrip edilen  doğayla birlikte turizm imkanı da yok ediliyor. Yarımada’nın değerli/nadir doğal bitki örtüsü ve yaban hayatı, koruma altındaki türler ölümcül bir tehdit altına alınıyor,

Yaylaköy ile eski Sazak köyü çevresi bu tahribatın en canlı acı örnekleridir.

Bölgedeki, Çalık Grubu’na ait Sarpıncık RES Projesi de diğer projelerde olduğu gibi doğa, sosyal/ekonomik/kültürel yaşam hiçe sayılarak kurulmak isteniyor. Proje sahası, Sarpıncık ve Hasseki köylerini tümüyle içine alarak (en yakın eve uzaklığı 280 m) tarım, mera alanları ve 1. Derece Doğal SİT üzerinde konumlanıyor.

Tüm Karaburunlular, bizden sonraki kuşakların emaneti olan Yarımada’yı, onlara doğal değerleri korunarak ve biyolojik çeşitliliği bozulmadan kalkınmış bir örnek olarak bırakmak istiyoruz. Bu sorumluluk yalnız Karaburunluların değil, Türkiye’nin ve dünyanındır.Rollei Digital Camera

Bölge için bu çok  yoğun RES projeleriyle ilgili talebimiz ,

  • Yeni RES yatırımlarına  ve kapasite artışlarına izin verilmemesi,
  • İnşaatına başlanmamış RES projelerinin durdurulması,
  • Kurulu RES’lerin denetlenmesi, neden oldukları  zararların asgariye indirilmesi  ve tazmini için yerel aktörlerin de katılacağı bir sistemin oluşturulması
  • Gürültü, titreşim, elektro-manyetik alan gibi olumsuz etkilerle insan sağlığını tehdit eden türbinlerin sökülmesi veya yerelin de bilgisine/kabulüne başvurularak belirlenecek yerlere taşınması,
  • Çevre Kanunu ve yürürlükteki ÇED Yönetmeliğinin ruhuna uygun olarak,“ÇED Gerekli Değildir Kararları”nın iptali,
  • Kurulu RES’lerin insan sağlığı, kuş türleri, canlı yaşam habitatları üstündeki etkilerinin sürekli ve etkin bir şekilde denetlenmesini sağlayacak ve içinde yerelin de yer alacağı, ağır yaptırım yetkisine sahip mekanizmaların oluşturulması,
  • Doğa/çevre/insan sağlığı açısından RES yatırımlarının standardlarının oluşturulmasıdır.

Sizin dışınızda tüm Bakanlıklar ve ilgili kurumlar tarafından olumlu görüş verilen, Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı, İzmir “Karaburun Yarımadası” Öneri Özel Çevre Koruma Bölgesi İnceleme ve İlan Gerekçe Raporu’na koymuş olduğunuz muhalefet şerhini kaldırarak,  onaylamanızı bekliyoruz.

KARABURUN KENT KONSEYİ

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir