Enda Holding’e Ait Yaylaköy ve Mordoğan Res Projelerini Kredilendiren İş Bankası’ndan Yanıt Geldi!..

Rollei Digital Camera

ENDA HOLDİNG’E AİT YAYLAKÖY VE MORDOĞAN RES PROJELERİNİ KREDİLENDİREN İŞBANKASI’NDAN YANIT GELDİ

Mordoğan ve  Yaylaköy RES projelerine Karaburun Yarımadası ilk karşı çıkışını, 09 Kasım 2012 tarihinde uluslararası sertifikalandırma kuruluşu Gold Standard Vakfı kuralları gereği yapılmak istenen “Halkı Bilgilendirme Toplantıları”na  katılmayarak yapmış ve  bu durum Karaburun Belediye Başkanlığı, Mordoğan Belediye Başkanlığı, Muhtarlar, Karaburun Kent Konseyi, ilgili  STK’ların  ve yerel halkın imzaları ile tutanak altına alınmıştır. Bu karşı çıkışın nedenleri Karaburun Kent Konseyi’nce ilgili ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlara iletilmiştir.

Bu çabaların bir sonucu olarak Gold Standard Vakfı tarafından karbon sertifikasyon sürecine alınmayan bu projelerin, İş Bankası tarafından kredilendirildiğinin öğrenilmesi üzerine,  İş Bankası Yönetimine gönderdiğimiz 27.09.2013 tarihli yazı ile,  projelerin Yarımada geçmişi hakkında bilgi verilerek,  Banka Karaburun Yarımadası’nın uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış olan türleri de barından nadir ekosisteminin korunması ve yerelin sürdürülebilir yaşamı konularını  dikkate almaya ve yapılan kredi anlaşmasını bu çerçevede yeniden değerlendirmeye davet edilmiş ve yazımız 12 Kasım 2013 tarihinde basınla paylaşılmıştır. 

İş Bankası’ndan 19.11.2013  tarihinde alınan cevap yazısında özetle; 

– Belirtilen çevresel hususların İş Bankası açısından büyük önem taşıdığı ve konu üzerinde büyük hassasiyetle durulduğu,

– Finansman sağlanacak projelerin değerlendirilmesinde, yatırımın gerçekleştirileceği bölge ile etkileşimin de gözönüne alındığı,

– Proje değerlendirme sürecinde, çevresel ve sosyal risklerin bertaraf edilmesine yönelik olarak yasal mevzuatın ötesinde tedbirler alındığı,  “ÇED Gerekli Değildir” raporu verilmiş olan Yaylaköy ve Mordoğan RES projeleriyle ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü nezdinde ornitoloji, ekoloji ve peyzaj koruma konusunda periodik izleme raporları hazırlanacağı

       – Yatırım sürecinde, üçer aylık dönemler itibarıyla, teknik danışmanlık ve çevresel gelişmeler konusunda danışmanlık alınacağı,danışman firma değerlendirmelerinin olumlu olması koşuluyla kredinin kullandırılacağı,

-Yaylaköy projesinin, aynı bölgede kurulan Lodos Enerji Üretim A.Ş’ye  ait RES’in alt yapı imkanlarından yararlanacağı, böylece yeni alt yapının yaratacağı çevre tahribatının önüne geçilebileceği ,       

– Çevrenin korunmasıyla ilgili tüm inisiyatif ve sorumluluğun finans kurumlarınca üstlenilemeyeceği ve ihtiyaç duyulan hassasiyetin tüm paydaşlarca gösterileceğinin umut edildiği, 

belirtilmiştir.(İşbankası yazısının tam metni için bkz: www.karaburunkentkonseyi.org) 

– TÜM TEPELERİNİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE VERİLEN RES İZİNLERİYLE KARABURUN YARIMADASI’NDA DOĞA VE SOSYAL YAŞAM YOK EDİLİYOR.

– İŞ BANKASI’NIN ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİLERİ NE ŞEKİLDE DEĞERLENDİRDİĞİ VE İRDELEDİĞİ KONUSUNDA SÜRECİN DOĞRUDAN ETKİLENEN TARAFI OLAN YARIMADA YAŞAYANLARININ BİLGİSİ BULUNMAMAKTADIR.

                – YAYLAKÖY MERKEZLİ OLARAK KURULMAKTA OLAN LODOS ENERJİ ÜRETİM A.Ş’YE AİT PROJE İÇİN VERİLEN “ÇED   GEREKLİ DEĞİLDİR” KARARI YARIMADA YÜZÖLÇÜMÜNÜN YARISINDAN FAZLADIR. (252 KM²’). BU YATIRIM İÇİN DENETLEME KURULUŞU RAPOR HAZIRLAMAK ÜZERE YERİNDE İNCELEMEYE HENÜZ GELMEMİŞ, FİRMANIN HAZIRLAMAYI TAAHÜT ETTİĞİ PERİYODİK RAPORLAR, HAZIRLANDIYSA BİLE, TALEBİMİZE RAĞMEN YEREL İLE PAYLAŞILMAMIŞTIR! BU ARADA YATIRIM  BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANMIŞ, KAPASİTE ARTIŞI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLAMIŞTIR.

– YAYLAKÖY’Ü ÇEPEÇEVRE SARAN BU YATIRIMIN, DOĞA VE  YEREL ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ AĞIR BİR ŞEKİLDE YAŞANMAKTADIR. PLANLANAN  DİĞER  RES PROJELERİ, EKOSİSTEM ÜZERİNDEKİ  TAHRİBAT RİSKİNİ YENİLENEMEYECEK NOKTAYA TAŞIYACAK YARIMADA İÇİN  BİR YOK OLUŞ SÜRECİNİ BERABERİNDE GETİRECEKTİR.

 – YAŞAM, BİR KEZ TAHRİP EDİLDİKTEN SONRA, AYNI ZAMANDA ULUSLARARASI KARBON TİCARETİ PİYASALARINDA HİZMET VERMEKTE OLAN DANIŞMANLIK FİRMALARINCA HAZIRLANACAK  RAPORLARA DAYANILARAK YAPILACAK  KREDİ KULLANDIRMA KARARLARI   BİNLERCE YILDA OLUŞAN EKOSİSTEMİ VE YOK EDİLEN YAŞAMI GERİ GETİRMEYECEKTİR.

 – ÇEVRENİN KORUNMASIYLA İLGİLİ TÜM SORUMLULUĞUNUN FİNANS KURULUŞLARINA AİT OLMADIĞININ, FARKINDAYIZ ELBETTE. FİNANS KURULUŞLARININ ÜSTLENMESİ GEREKEN ASGARİ  SORUMLULUK,  PROJENİN   DOĞAL VE SOSYAL DEĞERLERİ YOK ETME  RİSKİNİN YATIRIMA BAŞLANMADAN ÖNCE DEĞERLENDİRME  AŞAMASINDA ÖNGÖRÜLMESİDİR. BU ÇERÇEVEDE, RİSK DEĞERLENDİRMESİNDE  YEREL PAYDAŞLARIN GÖRÜŞLERİNİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIDIĞI AÇIKTIR. 

YENİLENEBİLİR ENERJİ NEREDE, HANGİ ÖLÇÜDE VE KİMLER İÇİN YENİLENEBİLİR?… “YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI RES’LER”,   KARABURUN YARIMADASI ÖRNEĞİNDE YAŞAMI “YENİLENEMEZ” ŞEKİLDE TAHRİP  ETMEKTEDİR.

DÜNYA MİRASI VE ÜLKE DEĞERİ OLAN YARIMADANIN BÜTÜNSEL OLARAK KORUNMASI, DOĞAYI YAŞAMI TEHDİT EDEN YATIRIMLARIN ENGELLENEBİLMESİ VE YAŞAM HAKKIMIZ İÇİN HUKUK YOLLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ULUSAL VE ULUSLARARASI PLATFORMLARDA MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ.

KARABURUN KENT KONSEİ

 iş bankası 1 001iş bankası 2 001

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir