Birey Olarak Sayın Danıştay Üyelerine ve Kurum Olarak Danıştay’a Yurttaştan Yurttaşa Açık Mektup

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Sarpıncık RES projesi için verilen ÇED Olumlu kararı için, 2015 yılında Karaburunlu yurttaşlar tarafından açılan davada, İzmir 5.İdare Mahkemesi, proje sahası ve civarında yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda, bölgeye vereceği zarar gerekçesiyle projeyi iptal etmişti. Mahkemenin bu kararının bakanlık ve yatırımcı firma tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosyayı inceleyen Danıştay 14.Dairesi, 2016 yılında verdiği kararda yerel mahkemenin kararını bozarak Karaburunlu yurttaşların davasını, itiraz yolu kapalı olacak şekilde, kesin olarak reddetmişti.

Bu gelişme üzerine, adil yargılanma haklarının ihlal edildiği gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuran Karaburunluların başvurusu, AYM tarafından kabul edildi. AYM, başvurucuların gerekçeli karar hakkının Danıştay 14.Dairesi tarafından ihlal edildiğine ve bu ihlalin düzeltilmesi için yeniden yargılama yapılması hükmünü verdi.

Yeniden yargılama yapılması öncesi, Karaburun Yurttaş Davacıları olarak bu konuya yaklaşımımızı, Sayın Danıştay üyeleri nezdinde Danıştay’a iletmeyi görev olarak değerlendiriyoruz.

Biliyoruz ki;  Sayın Danıştay üyeleri hukuk alanında ne kadar uzmanlaşmış olursa olsunlar, çevre davaları gibi alan bilgisinin, akademik uzmanlığın ve sahada inceleme yapmanın öne çıktığı davalarda, sahayı görmeden, şüpheli bulunan bilirkişi incelemesi yerine yeniden inceleme yaptırmadan, sadece Bakanlığın ve yatırımcı firmaların iddialarını dikkate alarak, masa başında karar vermeleri doğru değildir.

Sarpıncık RES davasında,  coğrafyayı görmeden coğrafyanın kaderi hakkında karar verilmiş, adil yargılanma hakkı açıkça ihlal edilmiş ve yargının objektif tarafsızlığı da ortadan kaldırılmıştır. Bunun dayanağına da ;   2014 yılında İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yapılan bir değişikle başlayan bir düzenleme denilmiştir.

Danıştay 14.Dairesi tarafından verilen karar, Anayasamızın biz yurttaşlara tanıdığı hakları ihlal eder nitelikte bulunarak, AYM  tarafından bozulmuş ve yeniden yargılama yapılması hükmü ile dosya Danıştay’a iade edilmiştir.

Bizce bu çelişkili durumun düzeltilmesi, Sayın Danıştay Üyesi yurttaşlarımızın sorumluluğundadır.

Saygılarımızla

Karaburun Yurttaş Davacıları