Barış’a El Verin

Savaş ve çatışma süreçleri insan hayatına doğrudan dokunur. Gerekçesi ve adı ne olursa olsun ateşlenen her silah insan hayatına son verir, kin, intikam ve nefret tohumları yeşertir, ötekileştirme-bölünme-parçalanma süreçlerini hızlandırır. Ülkemizi ve halkımızı bu tuzaktan, bu bataktan kurtarma, silahların sustuğu, sadece ve sadece görüşlerin ifade edildiği bir ortam oluşturma görevinin, bugüne kadarki en geniş temsiliyete sahip parlamentoya düştüğünü düşünüyoruz. Tüm parlamenterleri, temel insan hakları ve özgürlükleri ile demokratik kural ve kurumlar çerçevesinde, bu görevlerini en öncelikli ve en acil görev olarak ele almaya çağırıyoruz. Çok sayıda uygarlık beslemiş Anadolu toprağı insanlarının, bunu başarabilecek birikimi ve ayrılıklarımıza saygılı birlikte yaşama kültürünü içsel olarak barındırdığına inanıyoruz.

KARABURUN KENT KONSEYİ

Asırlık Sakız Ağacı İçin Tescil Çalışması Başlatıldı

Karaburun Kent Konseyi(KKK) Doğa Koruma Çalışma Grubu tarafından, Karaburun Yarımadası’ndaki anıt ağaçların tescillenmesi işlemleri ile ilgili çalışma başlatılmış, Karaburun İlçe Merkezi ve 16 Mahalle’de yapılan çalışmalarda 123 anıt ağaç potansiyeline sahip ağaç, koordinatları cps cihazı ile belirlenerek, belgelenmiş ve kayıtları tutulmuştu. Eylül ayında tescil çalışmalarının 2. etabı için ilgili kurumlarla çalışma programı yapılmıştı.

Bu çalışmalar yürütülürken Karaburun İlçe Merkezi’nde Emniyet Caddesi üzerinde anıt ağaç özelliğini taşıyan 300 yaşında olabileceği düşünülen Sakız Ağacı’nın yapılacak yol çalışmasından dolayı zarar verici uygulamalara maruz kalabileceği düşüncesiyle ivedilikle gerekli tescil işlemlerinin başlatılması yönünde Karaburun Kent Konseyi tarafından, İzmir İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü/ Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü’ne bilgi verilmiş konuyla ilgili yazı, Karaburun Belediyesi ve İBB ile de paylaşılmıştır.

Tescil çalışmaları için 30.07.2015 tarihinde Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü elemanları ilgili alanda inceleme yapmış, (koordinatları belirlenerek belgelenen Sakız Ağacı için) KKK/Doğa Koruma Çalışma Grubu ve YASSOD üyeleri yerel rehberlik desteği sağlamıştır.

Lodos AŞ’nin RES Projesi İçin Yeni ÇED Süreci Başlatıldı

MAHKEMENİN ÜRETİM LİSANSINI İPTAL ETTİĞİ LODOS ENERJİ ÜRETİM A.Ş “KARABURUN RES PROJESİ” İÇİN YENİ ÇED SÜRECİ BAŞLATILDI. DAVACILARI ZARARINI ÖDETMEKLE TEHDİT EDENLER, SÖZDE “HALKIN KATILIMI TOPLANTISI”NDA, 47 TÜRBİN DAHA KURMAK İSTEDİĞİNİ ANLATACAKLARMIŞ!

Çevre Bakanlığı, 2005 yılında Lodos Enerji Üretim A.Ş.’nin “Karaburun RES Projesi”ne 166 türbin kurulumu için 252 km²’lık alanda yani Karaburun Yarımadasının %61’inde Çevresel Etkinin Değerlendirilmesine gerek bulunmadığına karar vermişti. EPDK’nın 2011 yılında verdiği üretim lisansı ile Yaylaköy, Bozköy ve Tepeboz köylerinde 50 türbin kurulumu tamamlandı ve yine EPDK 2005 yılında verilen eski “ÇED Gerekli Değildir” kararına dayanarak firmanın 2014 yılında üretim lisansında yaptığı tadilatla 47 türbinlik kapasite artışına izin verildi.

Bu haksız ve hukuksuz uygulamaya karşı, Üretim Lisansının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle EPDK aleyhine dava açıldı. Dönemin Yaylaköyü muhtarıyla birlikte, çobanları, zeytin yetiştiricilerini, Karaburun’un tüm muhtarlarını temsilen Karaburun Çevre Kültür Turizm Birliği ve Karaburun Kent Konseyini temsilen birer kişinin davacı taraf olduğu davamızı Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları gönüllü olarak yürütüyor. Oluşan ve oluşacak diğer mahkeme masrafları Karaburun halkı ve Karaburun sevdalılarının katkılarıyla karşılanıyor/karşılanacak. Davamızda Ankara 8. İdare Mahkemesi önce yürütmeyi durdurdu, ardından oybirliğiyle verdiği kararla, 25/05/2015 tarihinde Karaburun RES projesinin üretim lisansını iptal etti.

Bu süreçte, Cenevre Merkezli uluslararası karbon piyasası sertifikasyon kuruluşu Gold Standard Vakfı, Karaburun RES’in karbon sertifikası başvurusunu da dondurdu.

Lodos firmasının avukatı, noter aracılığıyla davacılara ve davaya müdahil olarak katılan Kent Konseyi’ne gönderdiği “ihtar mektup”larıyla (!), açılan dava nedeniyle oluştuğunu iddia ettiği 15 milyon TL zararı ve gelecekte oluşacak zararlarını bizlere ödeteceklerini bildirdi. Karaburun yaşayanlarını böylesi bir hukuksuz mesnetsiz tehditle caydıracaklarını mı zannettiler !

Şimdi, yargı kararıyla iptal edilen üretim lisansı kapsamındaki 47 türbinlik kapasite artışı için T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni bir ÇED süreci başlatmış ve 14/07/2015 tarihinde saat 14:00’te “Halkın Katılımı Toplantısı” yapılacağını duyurmuştur.

Karaburun Yarımadası’nda 5 firmaya daha ÇED kararlarına dayanarak verilen izinlerle Yarımada’nın 2/3’ünden fazlası RES firmalarına tahsis edilmiştir.

Doğal SİT alanlarına sahip, Türkiye’nin 305 Önemli Doğa Alanı’ndan biri olan ve Enerji Bakanlığı dışında tüm kurumların Özel Çevre Koruma Alanı ilan edilmesi konusunda uygun görüş verdiği, ana kuş göç yollarının ortasında bulunan bu hassas coğrafya tümüyle enerji üretim sahasına dönüştürülmek isteniyor. Yarımada’nın değerli doğal bitki örtüsü, koruma altındaki türler ve yaban hayatı ölümcül bir tehdit altında.

Yerleşim alanlarımızı kuşatan, yerleşim alanlarının 150-200 m yakınında kurulması planlanan türbinlerin gürültü, titreşim ve gölgeleme etkisiyle sağlıklı ortamda yaşama hakkımız elimizden alınıyor.

Kısıtlı tarım alanlarımız, otlak/mera alanları RES’lerin istilasına açıldı/açılıyor, bu ölçüde tahrip edilen/edilecek olan doğayla birlikte erozyon riski artıyor, doğayla barışık turizm imkanı da yok ediliyor. Halkın yaşamını memleketinde sürdürme şansının kalmayacağı noktaya doğru gidilmesine izin veriliyor. Karaburun Yarımadası 49 yıllığına RES yatırımlarına kiraya veriliyor.

Karaburun yaşayanları olarak, Yarımadamızın, doğasını, tüm canlıların yaşamını, insan sağlığını, bugününü ve geleceğini, koruyarak kalkınma ilkesini hiçe sayarak sadece bir enerji üretim alanına dönüştürülmesine karşı bugünümüz ve gelecek kuşaklar adına davacıyız ve davacı olmaya devam edeceğiz.

Bu haksız, hukuksuz, yerel halkı hiçe sayan ve davacıları tehdit cüretini gösteren uygulamalara karşı çıkmak için 14 Temmuz Salı günü saat 14:00’te yapılacağı duyurulan sözde “Halkın Katılımı Toplantısı”nda hep birlikte Yaylaköy meydanında olacağız.

Doğanın ve insanın yaşam hakkını, yerel halkın, yaşam alanları üstünde söz sahibi olmasını savunan, nadir yaban hayatı ve kadim kültürüyle Karaburun Yarımadası’nın, enerji üretim sahasına dönüştürülmeden korunarak kalkınması gereğine inanan İzmir Milletvekillerini,

“Karadeniz’de HES’lere verdiğimiz izinlerle hata yapmışsız” diyenlere, Ege’deki RES’lerle ilgili aynı cümleyi kurdurmamak için Ege’nin RES tahsisi talanıyla karşı karşıya olan Egelileri

Yaşam hakkı savunucularını ve çevre kuruluşlarını

14 Temmuz Salı günü saat 13:30’da Yaylaköy Meydanında Karaburunlularla birlikte olmaya çağırıyoruz.

Saat: 12.30’da Karaburun İlçe Merkezi’nden Karaburun Belediyesi Aracı Kalkacaktır.

BAŞKA KARABURUN YOK

YAŞASIN DAYANIŞMA
KARABURUN YURTTAŞ DAVACILARI ADINA
KARABURUN KENT KONSEYİ

Sarpıncık RES projesi için mahkeme bilirkişi incelemesi yapıldı

KARABURUN YARIMADASINDA KURULMASI PLANLANAN “SARPINCIK RES” PROJESİ, MAHKEME BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILDI.

Karaburun Yarımadası yaşayanlarının, bölgedeki çok yoğun RES projelerine karşı, doğayı, yaban hayatını, insan sağlığını, geçim kaynaklarını ve yaşam alanlarını korumak üzere başlattığı hukuk mücadelesinde açılan yurttaş davalarının ilki olan Çalık Enerji A.Ş.’ye ait “Sarpıcık RES” Projesi Olumlu ÇED Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali davasında, 6 Temmuz 2015 pazartesi günü bilirkişi incelemesi yapıldı. Okumaya devam et

Sarpıncık RES Projesi Davasında Mahkeme Bilirkişi İncelemesi 6 Temmuz Pazartesi Günü Sarpıncık’ta Yapılacak.

SARPINCIK RES PROJESİ DAVASINDA MAHKEME BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ 6 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ SARPINCIK’TA YAPILACAK.

Karaburun Yurttaş Davalarının ilki T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine,  Sarpıncık RES Projesi “ÇED Olumlu” Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 26.02.2015’te açılmıştır. Okumaya devam et

Yaylaköy Rüzgar Enerji Santrali’nin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Kararlarına İtiraz Edildi.

İzmir ili, Karaburun İlçesi, Bozköy, Değirmentepe, Kargılık Tepeleri, Yaylaköy köylerinde Yaylaköy RES Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan Yaylaköy Rüzgâr Enerji Santraline ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporları Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2(ç) hükmü uyarınca 27.02.2015 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile plan açıklama raporları 09.03.2015 tarihinde (09.03.2015 – 07.04.2015) 1 ay (30 gün) süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir. Bu planlar, Karaburun Kent Konseyi tarafından da internet sayfasından incelenmiştir. Okumaya devam et

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nde 17.03.2015 Tarihinde Yapılacak Olan İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) Toplantısı’nda Ele Alınacak Olan Ayen Enerji A.Ş. “Mordoğan RES” Projesi’nin Kapasite Artışına İtirazımızı Yaptık.

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nde 17.03.2015 Tarihinde Yapılacak Olan İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) Toplantısı’nda Ele Alınacak Olan Ayen Enerji A.Ş. “Mordoğan RES” Projesi’nin Kapasite Artışına İtirazımızı Yaptık.

İlgi: 21.08.2014 tarih ve KKK/802 sayılı yazımız.

İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü web sayfasında 17/02/2015 yayınlanan duyuru ile; , Ayen Enerji A.Ş. Mordoğan RES Projesi kapasite artışı 10,5 MWm ( 5 türbinx2,1 MWm) ile ilgili 17/03/2015 tarihinde İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı yapılacağı duyurulmuş ve ÇED Raporu yayınlanmıştır.

Söz konusu proje ile ilgili olarak, 26 Haziran 2014 tarihinde Eski Mordoğan Mahallesi kahvesinde yapılması öngörülen “Halkın Katılımı Toplantısı”na, yerel halk “Karaburun Yarımadası’nda mevcut kurulu RES’lere ilave olarak kurulacak yeni bir RES’in çarpan kümülatif etkiyle Yarımadanın ve Mordoğan bölgesinin sahip olduğu doğal/kültürel/ekonomik değerlerin geri dönüşsüz biçimde yok olmasına neden olacağı” gerekçesiyle protesto ederek katılmamış ve bu durum, Karaburun Belediye Meclis üyeleri, Karaburun Kent Konseyi, Mordoğan Mahallesi Muhtarının da imzalarıyla tutanak altına alınarak ilgide kayıtlı yazımız ekinde Bakanlığınıza gönderilmişti.

İlgide kayıtlı yazımızla, yerel halkın projeye itiraz nedenleri, bölgede izin verilecek yeni RES yatırımlarının, doğaya, çevreye, ekonomik-sosyal yaşama ve insan sağlığına vereceği zararlar ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Karaburun Yarımadası yoğun ve yaygın RES projelerinin ağır baskısı altındadır. Bu projelerin bölge üzerindeki toplam ve çarpan çevresel, sosyal etkileri, doğa ve sosyal yaşamın korunmasının yanısıra sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanması bakımından da yaşamsal risk taşımaktadır.

Karaburun Yarımadası’nda planlanan projelerle RES’lere ayrılan alanlar ağır tahribatla tüm Yarımadayı kapsayacak boyuta ulaşmıştır.

ÖÇKA ilanı öngörülecek kadar değerli olan bölge, enerji üretim sahasına dönüştürülmektedir. Bu ölçüde yoğun ve yaygın RES projesinin uygulamaya geçmesi, nadir ekosistemin ve biyoçeşitliliğin geri dönüşsüz biçimde tahrip olması anlamına gelmektedir.
Doğayla barışık turizm, temiz tarım ve hayvancılık ve kırsal yaşam üçgeninde Karaburun Yarımadası sahip olduğu sürdürülebilir kırsal kalkınma potansiyeli ve bu anlamdaki ekonomik değeri de ortalama ekonomik ömrü 20-30 yıl olan RES’lerle yok edilmektedir.
Bu nedenledir ki;
– İzmir İl Genel Meclisi, Yaylaköy Muhtarı, Yaylaköy halkı ve Karaburun Kent Konseyi’nin de katıldığı, 7 ve 24 Mart 2014 tarihlerinde yapılan toplantılarında Enda Holding Yaylaköy RES Projesi imar planı revizyon talebini “…mevcut RES’lere ilave olarak yapılacak olanların, Yarımada’da ileride telafisi mümkün olmayacak zararlara sebep olması sözkonusu olacaktır…” gerekçesi ile oy çokluğuyla reddetmiştir.

– Karaburun Belediye Meclisi 07 Mart 2014 tarihinde yapılan toplantısında, yine Enda Holding’e ait “Mordoğan RES Projesi” imar planı talebinin, Karaburun Yarımadası Özel Çevre Koruma Alanı İlanı süreci de dikkate alınarak, ertelenmesine oy çokluğuyla karar vermiştir.

– Karaburun RES projesi ile ilgili olarak Lodos Karaburun Elektrik Anonim Sirketi’ne Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen 18.8.2011 tarih ve EÜ/3382 -14/2059 sayılı Üretim Lisansının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açılmıştır. Davacılar, türbinlerle çevrelenen Yaylaköy sakinleri, Karaburun Yarımadası 13 köy ve mahalle muhtarının üyesi olduğu Karaburun Çevre Kültür ve Turizm Birliği ile Karaburun Kent Konseyi temsilcilerinden oluşmuş, Karaburun Kent Konseyi davaya müdahil taraf olmuştur. T.C. Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 22/01/2015 tarihli ve Y.D. Itiraz No : 2015/341sayılı Kararı ile; “hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde davacının telafisi güç zararına yol açacağı açık bulunan dava konusu işlemin, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın Yürütmesinin Durdurulmasına” oybirliğiyle karar verilmiştir.

Karaburun Kent Meclisi’nin, 28/01/2015 tarihinde yapılan toplantısında, Yarımada’da çok yoğun olarak kurulmakta olan RES’lerle ilgili hukuksal mücadelenin, Anayasa’nın 56. maddesinde yer alan “herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” ve “çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir” hükmü çerçevesinde, Yurttaş Davası olarak genişletilerek sürdürülmesi görüşü benimsenmiştir.

Bu çerçevede, Hasseki-Sarpıncık-Kızılcadağ mevkiinde Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan “Sarpıncık RES projesi ile ilgili olarak; 19/01/2015 tarih ve 843 sayılı yazısı ile verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı”nın Yürütmesinin Durdurulması ve İşlemin İptali talebi ile 60 Karaburunlu yurttaş tarafından dava açılmıştır.

Proje sahası tarım alanları, orman arazileri ve özel mülkiyet arazilerini, turizm alanlarını kapsayarak kıyı şeridine kadar inmekte olan ve türbinleri Mordoğan Mahallesi merkezine 640 m., en yakın konuta 150 m. mesafede yaşam alanlarının içinde insan sağlığını göz ardı ederek konumlandırılan Mordoğan RES Projesi Kapasite artışı ile ilgili ÇED Raporuna ilişkin olarak, ilgide kayıtlı yazımızda belirtilen itirazlarımız geçerlidir.

Karaburun Yarımadası yaşayanları, tüm yasal haklarını kullanarak, Anayasa’nın kendilerine verdiği hak ve görev çerçevesinde doğayı ve çevreyi korumakta ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını savunmakta görüş birliği içindedir.

Bu çerçevede; Yarımada’da kurulmuş ve inşaatı devam eden RES yatırımlarının bu hassas bölgede olumsuz etkileri yaşanmaktayken, tüm Yarımada’yı kapsaması öngörülen inşaatı başlamamış olan yeni RES projelerine/kapasite artışlarına izin verilmemesi ve Yarımada’daki doğal ve sosyal tahribatının yayılmasının önüne geçilmesi, bu kapsamda, Ayen Enerji A.Ş. “Mordoğan RES” kapasite artışı projesine izin verilmemesi talebimizi yineliyoruz.

KARABURUN KENT KONSEYİ

CNN Türk Yeşil Doğa Programı’na Yerel Destek Sağlandı.

17 Ocak 2015 tarihinde CNN Türk Yeşil Doğa Programı Editörü Güven İslamoğlu ve ekonomi editörü Emin Çapa Karaburun Yarımadası’nın tarımsal/hayvansal ürünlerinin tanıtımı ( Nergis, Mandarin, Keçi Yetiştiriciliği ) ve üreticilerin sorunlarının dile getirileceği program için Yeniliman, Bozköy ve Parlak’ta çalışma yaptı. Okumaya devam et

Acele Kamulaştırmada Karaburun’da Yaşanan Süreç..

Rollei Digital Camera

Rollei Digital Camera

Rollei Digital Camera

ACELE KAMULAŞTIRMA’DA KARABURUN’DA YAŞANAN SÜREÇ..
ÇEŞME’DEN REMZİYE SAATLİ’NİN VERDİĞİ MÜCADELEYİ, SARPINCIK’TA, HASEKİ’DE, YAYLA’DA, EĞLENHOCA’DA VEREMEDİK.
ACELE KAMULAŞTIRMALAR RESMİ GAZETEDE YAYINLANDIĞINDA, İLGİLİ PARSELLERİN KİMLERE AİT OLDUĞUNU TESBİT ETTİK. Okumaya devam et