T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nde 17.03.2015 Tarihinde Yapılacak Olan İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) Toplantısı’nda Ele Alınacak Olan Ayen Enerji A.Ş. “Mordoğan RES” Projesi’nin Kapasite Artışına İtirazımızı Yaptık.

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nde 17.03.2015 Tarihinde Yapılacak Olan İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) Toplantısı’nda Ele Alınacak Olan Ayen Enerji A.Ş. “Mordoğan RES” Projesi’nin Kapasite Artışına İtirazımızı Yaptık.

İlgi: 21.08.2014 tarih ve KKK/802 sayılı yazımız.

İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü web sayfasında 17/02/2015 yayınlanan duyuru ile; , Ayen Enerji A.Ş. Mordoğan RES Projesi kapasite artışı 10,5 MWm ( 5 türbinx2,1 MWm) ile ilgili 17/03/2015 tarihinde İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı yapılacağı duyurulmuş ve ÇED Raporu yayınlanmıştır.

Söz konusu proje ile ilgili olarak, 26 Haziran 2014 tarihinde Eski Mordoğan Mahallesi kahvesinde yapılması öngörülen “Halkın Katılımı Toplantısı”na, yerel halk “Karaburun Yarımadası’nda mevcut kurulu RES’lere ilave olarak kurulacak yeni bir RES’in çarpan kümülatif etkiyle Yarımadanın ve Mordoğan bölgesinin sahip olduğu doğal/kültürel/ekonomik değerlerin geri dönüşsüz biçimde yok olmasına neden olacağı” gerekçesiyle protesto ederek katılmamış ve bu durum, Karaburun Belediye Meclis üyeleri, Karaburun Kent Konseyi, Mordoğan Mahallesi Muhtarının da imzalarıyla tutanak altına alınarak ilgide kayıtlı yazımız ekinde Bakanlığınıza gönderilmişti.

İlgide kayıtlı yazımızla, yerel halkın projeye itiraz nedenleri, bölgede izin verilecek yeni RES yatırımlarının, doğaya, çevreye, ekonomik-sosyal yaşama ve insan sağlığına vereceği zararlar ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Karaburun Yarımadası yoğun ve yaygın RES projelerinin ağır baskısı altındadır. Bu projelerin bölge üzerindeki toplam ve çarpan çevresel, sosyal etkileri, doğa ve sosyal yaşamın korunmasının yanısıra sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanması bakımından da yaşamsal risk taşımaktadır.

Karaburun Yarımadası’nda planlanan projelerle RES’lere ayrılan alanlar ağır tahribatla tüm Yarımadayı kapsayacak boyuta ulaşmıştır.

ÖÇKA ilanı öngörülecek kadar değerli olan bölge, enerji üretim sahasına dönüştürülmektedir. Bu ölçüde yoğun ve yaygın RES projesinin uygulamaya geçmesi, nadir ekosistemin ve biyoçeşitliliğin geri dönüşsüz biçimde tahrip olması anlamına gelmektedir.
Doğayla barışık turizm, temiz tarım ve hayvancılık ve kırsal yaşam üçgeninde Karaburun Yarımadası sahip olduğu sürdürülebilir kırsal kalkınma potansiyeli ve bu anlamdaki ekonomik değeri de ortalama ekonomik ömrü 20-30 yıl olan RES’lerle yok edilmektedir.
Bu nedenledir ki;
– İzmir İl Genel Meclisi, Yaylaköy Muhtarı, Yaylaköy halkı ve Karaburun Kent Konseyi’nin de katıldığı, 7 ve 24 Mart 2014 tarihlerinde yapılan toplantılarında Enda Holding Yaylaköy RES Projesi imar planı revizyon talebini “…mevcut RES’lere ilave olarak yapılacak olanların, Yarımada’da ileride telafisi mümkün olmayacak zararlara sebep olması sözkonusu olacaktır…” gerekçesi ile oy çokluğuyla reddetmiştir.

– Karaburun Belediye Meclisi 07 Mart 2014 tarihinde yapılan toplantısında, yine Enda Holding’e ait “Mordoğan RES Projesi” imar planı talebinin, Karaburun Yarımadası Özel Çevre Koruma Alanı İlanı süreci de dikkate alınarak, ertelenmesine oy çokluğuyla karar vermiştir.

– Karaburun RES projesi ile ilgili olarak Lodos Karaburun Elektrik Anonim Sirketi’ne Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen 18.8.2011 tarih ve EÜ/3382 -14/2059 sayılı Üretim Lisansının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açılmıştır. Davacılar, türbinlerle çevrelenen Yaylaköy sakinleri, Karaburun Yarımadası 13 köy ve mahalle muhtarının üyesi olduğu Karaburun Çevre Kültür ve Turizm Birliği ile Karaburun Kent Konseyi temsilcilerinden oluşmuş, Karaburun Kent Konseyi davaya müdahil taraf olmuştur. T.C. Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 22/01/2015 tarihli ve Y.D. Itiraz No : 2015/341sayılı Kararı ile; “hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde davacının telafisi güç zararına yol açacağı açık bulunan dava konusu işlemin, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın Yürütmesinin Durdurulmasına” oybirliğiyle karar verilmiştir.

Karaburun Kent Meclisi’nin, 28/01/2015 tarihinde yapılan toplantısında, Yarımada’da çok yoğun olarak kurulmakta olan RES’lerle ilgili hukuksal mücadelenin, Anayasa’nın 56. maddesinde yer alan “herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” ve “çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir” hükmü çerçevesinde, Yurttaş Davası olarak genişletilerek sürdürülmesi görüşü benimsenmiştir.

Bu çerçevede, Hasseki-Sarpıncık-Kızılcadağ mevkiinde Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan “Sarpıncık RES projesi ile ilgili olarak; 19/01/2015 tarih ve 843 sayılı yazısı ile verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı”nın Yürütmesinin Durdurulması ve İşlemin İptali talebi ile 60 Karaburunlu yurttaş tarafından dava açılmıştır.

Proje sahası tarım alanları, orman arazileri ve özel mülkiyet arazilerini, turizm alanlarını kapsayarak kıyı şeridine kadar inmekte olan ve türbinleri Mordoğan Mahallesi merkezine 640 m., en yakın konuta 150 m. mesafede yaşam alanlarının içinde insan sağlığını göz ardı ederek konumlandırılan Mordoğan RES Projesi Kapasite artışı ile ilgili ÇED Raporuna ilişkin olarak, ilgide kayıtlı yazımızda belirtilen itirazlarımız geçerlidir.

Karaburun Yarımadası yaşayanları, tüm yasal haklarını kullanarak, Anayasa’nın kendilerine verdiği hak ve görev çerçevesinde doğayı ve çevreyi korumakta ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını savunmakta görüş birliği içindedir.

Bu çerçevede; Yarımada’da kurulmuş ve inşaatı devam eden RES yatırımlarının bu hassas bölgede olumsuz etkileri yaşanmaktayken, tüm Yarımada’yı kapsaması öngörülen inşaatı başlamamış olan yeni RES projelerine/kapasite artışlarına izin verilmemesi ve Yarımada’daki doğal ve sosyal tahribatının yayılmasının önüne geçilmesi, bu kapsamda, Ayen Enerji A.Ş. “Mordoğan RES” kapasite artışı projesine izin verilmemesi talebimizi yineliyoruz.

KARABURUN KENT KONSEYİ

CNN Türk Yeşil Doğa Programı’na Yerel Destek Sağlandı.

17 Ocak 2015 tarihinde CNN Türk Yeşil Doğa Programı Editörü Güven İslamoğlu ve ekonomi editörü Emin Çapa Karaburun Yarımadası’nın tarımsal/hayvansal ürünlerinin tanıtımı ( Nergis, Mandarin, Keçi Yetiştiriciliği ) ve üreticilerin sorunlarının dile getirileceği program için Yeniliman, Bozköy ve Parlak’ta çalışma yaptı. Okumaya devam et

Acele Kamulaştırmada Karaburun’da Yaşanan Süreç..

Rollei Digital Camera

Rollei Digital Camera

Rollei Digital Camera

ACELE KAMULAŞTIRMA’DA KARABURUN’DA YAŞANAN SÜREÇ..
ÇEŞME’DEN REMZİYE SAATLİ’NİN VERDİĞİ MÜCADELEYİ, SARPINCIK’TA, HASEKİ’DE, YAYLA’DA, EĞLENHOCA’DA VEREMEDİK.
ACELE KAMULAŞTIRMALAR RESMİ GAZETEDE YAYINLANDIĞINDA, İLGİLİ PARSELLERİN KİMLERE AİT OLDUĞUNU TESBİT ETTİK. Okumaya devam et

ÖÇKA İlanı Öngörülecek Kadar Değerli Olan Bölgede, Tüm Yarımada’yı Kaplayacak Ölçüde Yoğun ve Yaygın RES Projesinin Uygulamaya Geçmesi, Doğal ve Ekonomik/Sosyal Yaşamın Yok Edilmesi Anlamına Gelmektedir .

KARABURUN YARIMADASI ENERJİ ÜRETİM SAHASINA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Karaburun Yarımadası’nın 415 km²’lik yüzölçümünün 2/3’den fazlası, EPDK üretim lisanslarıyla, Çevresel Etki Değerlendirilmesi Gerekli Değildir Raporlarıyla  Rüzgar Enerjisi Santrallerine tahsis edilmiş durumda. Tek bir firmaya Yarımadanın  %61’i (252 km²) çevresel etki değerlendirilmesine bile gerek duyulmadan izinler verilmiştir. Okumaya devam et

Küçükbahçe’de Bir Balık Çiftliği Protestosu Daha..

KARABURUN YARIMADASI İŞGAL ALTINDA !.. BUNUN ADI YATIRIM DEĞİL, TALAN !… KARABURUN YARIMADASI BIÇAK SIRTINDA!

YETER ARTIK! BU VURDUMDUYMAZLIĞA BİR SON VERİN! BU ACIMASIZLIĞI, DOĞAYA-YEREL YAŞAMA KARŞI İŞLENEN BU SERİ CİNAYETLERİ DURDURUN!

Çamlı Yem Besicilik San. ve Tic. A.Ş. firması tarafından Karaburun Küçükbahçe kuzey mevkiinde kurulması planlanan ‘2500 ton/yıl Kapasiteli Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tesisi’ ile  ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci kapsamında  11 Kasım 2014  tarihinde Saat: 14.00’de  Küçükbahçe Köyü Kıraathanesi’nde “Halkın Katılımı Toplantısı” yerel paydaşlar ve halkın yoğun protestosu nedeniyle gerçekleşmedi. Okumaya devam et

Sarpıncık Rüzgar Enerji Santrali Projesi “ÇED” Raporu Nihai Kabul Edilmiştir. Rapor, 10 Gün Halkın Görüşlerine Açılmıştır. Söz Konusu Projeye İlişkin Görüş, İtiraz ve Taleplerimiz İlgili Kurumlara İletilmiştir.

İzmir Karaburun ilçesinde Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan SARPINCIK RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ projesi ile ilgili olarak hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunduğu, nihai kabul edildiği ve raporun 10 (on) gün halkın görüşüne açıldığı ilan edilmiştir. Okumaya devam et

Karaburun Yarımadası Bıçak Sırtında!..

KARABURUN YARIMADASI İŞGAL ALTINDA !..
YARIMADADAKİ YATIRIMCI İŞGALİNE SON VERİN !..
BUNUN ADI YATIRIM DEĞİL, TALAN !…

Karaburun Yarımadası Bıçak Sırtında!
Karaburun Yarımadası, İnsanları, Akdeniz Foku, Ada Martısı, Ada Doğanı, Nergisi, Keçileri, Enginarı ve Deniz Çayırlarıyla Haykırıyor :
YETER ARTIK! BU VURDUMDUYMAZLIĞA BİR SON VERİN! BU ACIMASIZLIĞI, DOĞAYA-YEREL YAŞAMA KARŞI İŞLENEN BU SERİ CİNAYETLERİ DURDURUN!

Bir Yaşar Holding kuruluşu olan Çamlı Yem Besicilik San. ve Tic. A.Ş. firması tarafından Karaburun Küçükbahçe kuzey mevkiinde kurulması planlanan ‘2500 ton/yıl Kapasiteli Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tesisi’ ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci kapsamında 11 Kasım 2014 tarihinde Saat: 14.00’de Küçükbahçe Köyü Kıraathanesi’nde “Halkın Katılımı Toplantısı” düzenleneceği duyurulmuştur. Okumaya devam et

İzmir Bölgesi Enerji Forumu’nda, Karaburun’un RES Mücadelesi Anlatıldı..

İZMİR BÖLGESİ ENERJİ FORUMU’NDA, KARABURUN’UN RES MÜCADELESİ KARABURUN KENT KONSEYİ BAŞKANI İPAR BUĞRA DİLLİ TARAFINDAN SUNULDU..

KARABURUN YARIMADASI’NDA RES YATIRIMLARI VE MÜCADELEMİZ..
Bizler, dünyanın karşı karşıya olduğu küresel ısınma ve iklim değişikliği sorunun, ülkenin enerji ihtiyacının bu çerçevede, yenilenebilir temiz enerji üretiminin öneminin bilincindeyiz. Sorun yenilebilir enerji kaynağı RES’lerin nerede, ne ölçüde ve ne pahasına kurulduğudur. Karaburun Yarımadası’nda RES’ler, doğa/sosyal yaşam hiçe sayılarak, yörenin sürdürülebilir kalkınma potansiyelini yok ederek kuruluyor. Okumaya devam et

Karaburun Yarımadası Kıyıları’nın Biyolojik Çeşitliliği Konuşuldu..

“Türkiye (İzmir Körfezi, Ege Kıyıları) Posıdonıa Çayırlarının Biyolojik – Ekolojik Özellikleri, Karşılaştığı Tehditler ve Denizlerin Su Kalitesinin Belirlenmesinde Kullanılması” Konulu Toplantı 20 Ekim 2014 Tarihinde Karaburun Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi’nde Yapıldı.

Toplantıya Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğr Üyesi Prof.Dr. Berrin DURAL (Deniz Algleri ve İstilacı Türlerin Dağılımları), 9 Eylül Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğr.Üyesi Prof.Dr. Veysel AYSEL (Sualtı Biyoçeşitliliği ) Sunumlarıyla, Akdeniz Üniversitesi Öğr. Üyesi Yard. Doç.Dr. Emine Şükran OKUDAN ise Sualtı Peyzaj Fotoğraf Görüntüleri İle Destek Sağladı.

Karaburun Kent Konseyi’nin organizasyonunu yaptığı toplantıya Karaburun Belediyesi, Su Ürünleri Kooperatifleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, SAD, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Karaburun ve Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme ve Seferihisar Belediyeleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü(Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü) vb. İzmir’in deniz çevresi ile ilgili pek çok kamu kuruluşları davet edildi.

İlgili birimlerden yetkililerin yer aldığı toplantıya 50 ye yakın katılımcı iştirak etti. Toplantıda başta Karaburun Yarımadası olmak üzere bağlı olduğu İzmir Körfezi ve Çeşme kıyılarını da ilgilendiren biyoçeşitliliğin korunması ve önemi ile deniz çevresi sorunları tartışıldı.

Kent Konseyi adına Başkan İpar BUĞRA DİLLİ’nin yaptığı kapanış konuşmasından sonra değerlendirmeye geçildi. Katılımcıların görüş ve soruları dinlendi ve katkıları alındı. Daha sonra Karaburun ile İzmir Körfezi ve Çeşme kıyılarına dair sucul ekosistemlerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantı sonuç raporu, Karaburun Belediyesi ve Karaburun Kent Konseyi görüşleri Karaburun Belediye Belediye Başkanı Ahmet Çakır tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne iletildi.

‘Karaburun Yarımadası İçin Çok Geç Olmadan Acil Koruma !” Sloganıyla change. org’da Başlatılan İmza Kampanyası Hedeflenen 25.000 İmzaya Ulaştı.

Aynı kapsamda, Yarımada halkının ve yereldeki tüm aktörlerin ıslak imzalı dilekçeleri 13.02.2014’te Ankara’ya, muhataplarına yani Cumhurbaşkanı, Başbakan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanı’na iletilmişti.

Bu süreçte, Karaburun Kent Konseyi’nce hazırlanan ve Karaburun Belediye Meclisinin kararıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilen raporu dikkate alan bu Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü kendi “Karaburun Yarımadası Özel Çevre Koruma Bölgesi İnceleme ve İlan Gerekçe Raporu”nu hazırlayıp ilgili Bakanlık ve kurumların dikkatine sunmuştu. Bu Raporda Yarımada “…ekosistem ile biyolojik çeşitliliğin korunmasını ekonomik kalkınma ve kültürel değerlerin devamlılığıyla ve gelecek nesillere aktarılabilmesi açısından mutlaka Özel Çevre Koruma Alanı olarak ilan edilmesi gereken ulusal ve uluslararası açıdan önemli bir yarımada…” olarak tanımlanmıştır. Okumaya devam et