Karaburun Kent Konseyi’ in 2019 başından bugüne koruma çalışmalarını yürüttüğü Yarımadanın tek sulak alanı İris Gölü çevresi bugün temizleniyor. Tüm emeklere teşekkürler..

Karaburun Kent Konseyi Çatısı Altında Afetle Mücadele Çalışma Grubu Oluşturuldu

Konsey Yürütme Kurulu’nda alınan kararla başta yüksek riskli olan yangınlar olmak üzere tüm afetler için çalışma yapmak üzere Afetle Mücadele Çalışma Grubu oluşturuldu.
Çalışma grubu ilk iş olarak 2016 yılında yine konsey tarafından hazırlanan yangınla mücadelede yapılabileceklerle ilgili hazırlanan rapor öneri ve düzenlemelerle güncellendi. Raporun son haline aşağıda vereceğimiz linkten ulaşabilirsiniz. Hazırlanan rapor ilgili kurumlarla paylaşılacak.
Afetlere karşı dirençli bir kent olmak için sivil toplumun koordinasyon ve dayanışmasını güçlendirmek önemli bir yer tutuyor. Dirençli kentin yolu bilinçli ve organize sivil toplumdan geçiyor. Bu çerçevede dirençli bir Karaburun yaratabilmek ve dayanışma ruhunu harekete geçirebilmek için Karaburun Belediyesi ve Karaburun Kent Konseyi işbirliğiyle çalışmalara başlanıyor.
Çalışma Grubu tarafından Karaburun’un her bölgesinden temsilcilerin yer aldığı ‘’Afetle Mücadele Gönüllü Grubu’’ oluşturulması kararı alındı ve çalışmalara başlandı. Karaburun Belediyesi ile koordinasyon ve iş birliği halinde yürütülecek bu sürecin en kritik ayağını bu gönüllü grup oluşturacak. Manal’dan, Küçükbahçe’ye kadar Karaburun’un tüm yerleşimlerden temsilcilerin yer alacağı bu gönüllü grup ile bir iletişim ve koordinasyon ağı kurulacak. Her bölge temsilcisi kendi bölgesinde gönüllülerden oluşan bölge gruplarını oluşturacak. Önümüzdeki dönemde afeti önleme, afet anı müdahale ve afet sonrası destekleme süreçleriyle ilgili çeşitli eğitimler de alacak olan bu gruplar yaşanacak herhangi bir afete karşı donanımlı ve hazır hale gelecekler.
Yapılacak çalışmalarla ilgili düzenli olarak bilgilendirme yapmaya devam edilecek.
Önümüzdeki dönemde bölgelerinde gönüllü olmak isteyen yurttaşlarımız daha sonra yapacağımız paylaşımlarımıza göre bölge temsilcileriyle iletişime geçebilirler.
Birlikte güçlü, birlikte dirençliyiz…
Yangınla Mücadele Öneri Raporu:

Kentsel Sit İlan Edilen Sazak Köyü’nün Korunma Yöntemi’ne Dair Rapor, İlgili Kurumlarla Paylaşıldı.

Konu; Sazak Köyü’nün Korunma Yöntemi Hk.

İlgi; 06/12/2019 Tarih,  KKK/1053 Sayılı Yazımız,

Karaburun Kent Konseyi’nin başvurusu ile başlayan süreç, İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanlığının ve Karaburun Belediye Başkanlığının aynı doğrultudaki başvuruları ile gelişmiş, uzman raporları ve diğer eklerin incelenmesi ile sonuçlanmıştır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 26.09.2019 tarih ve 9744 sayılı kararıyla;  Karaburun İlçesine bağlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, tapunun 116 ada 331 parselinde yer alan Parlak Mahallesi’nin Sazak Köyü, Tapu kaydına “kentsel sit alanı” olarak işlenmiştir.

Okumaya devam et

İklim Değişikliği İle Mücadelede Bir Uyumsuzluk Deneyimi “Karaburun Yarımadası Rüzgar Enerji Santralleri”

Haklar ve Araştırmalar Derneği tarafından hazırlanan bu rapor, 2010-2020 yılları arasında İzmir’in Karaburun Yarımadası’nda projelendirilen RES’leri, iklim değişikliği ile mücadelede uyumsuzluk (maladaptation) örneği olarak incelemiş ve yol açtığı hak ihlallerini görünür kılmayı hedeflemiştir.
Rapor kapsamında öncelikle iklim krizinin dünü, bugünü ve Türkiye’nin iklim krizine yönelik pozisyonu kısaca değerlendirilmiştir. Daha sonra iklim krizi ile mücadelede uyumsuzluk politikalarının mağduru olarak Karaburun Yarımadası’nın özellikleri, insan ve doğa hakları ihlaline yol açan idari kararlar ve dava süreçleri ayrı başlıklarda incelenerek detaylandırılmıştır .
Bu sayede, yenilebilir enerji projelerinde uyumsuzluğa emsal teşkil eden uygulamaların Karaburun özelinde yarattığı sonuçların bütüncül bir şekilde ortaya konulması ve yenilenebilir enerjinin doğru uygulamaları için yol gösterici olması amaçlanmıştır.

Mordoğan/Çatalkaya’da Kurulması Planlanan Emres RES Planları Acilen Durdurulmalıdır.

7 Mayıs 2021 tarihinde İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2021/22 duyuru numarasıyla; ‘’İzmir İli, Karaburun İlçesi, Çatalkaya Mahallesi, GRC Enerji Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.’ye ait Emres Enerji Santraline ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Bakanlık Makamının 22.04.2021 tarih ve 849160 sayılı Olur’u ile 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Söz konusu duyuru; (07.05.2021 – 05.06.2021) tarihleri arasında İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

Rüzgâr türbinleri sürdürülebilir ve yeşil enerji kaynakları olarak adlandırılmalarına rağmen kurulum alanları planlamaları esnasında dikkat edilmesi gereken önemli etkenler vardır. EMRES Enerji Santraline ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan raporunda belirtilen İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karaburun İlçe Belediyesi’nin görüşlerine göre; ilgili proje ile bölgenin mevcut arazi kullanımı, ekolojik değeri ve tarım-turizm odaklı yavaş gelişme vizyonu çelişmektedir. Ayrıca bu kurumlar, mevcut sürdürülebilir enerji yatırımlarının Yarımada’nın kapasitesini aşması sebebiyle enerji yatırımları için önerilerin ve bu yatırımların potansiyel etkilerinin bütüncül olarak değerlendirilmesi gerektiği konusunda da görüş bildirmektedir.

Okumaya devam et

Bugün Dünya Çevre Günü !..

Bugün Dünya Çevre Günü.

Ne yazık ki, anılan diğer günler gibi, ertesi gün unutulan bir gün.

Doğa ile insan arasındaki ilişki ve denge doğanın aleyhine iyice bozuldu; bu yıkım artık tamamen geri dönülmez bir sürece girdi.

Sözü hiç uzatmadan, en başından söyleyelim; İnsan, kendisini doğanın egemeni olduğunu sandıkça, “her şey önce insan için” söylemini terk etmedikçe bugünümüzü ve geleceğimizi tehdit eden tehlike artarak devam edecek. Biliyoruz ki “her şey insan için “ söylemi, “her şeyi keselerini doldurmak için “ hoyratça yok edenlerin maskesidir.

Kalıcı çözüm; İnsanın, kendisini diğer canlılarla birlikte doğanın sadece bir parçası olduğunu, pompalanan tüketim çılgınlığı ve kâr, daha çok kâr hırsına dayalı büyüme/kalkınma yerine insan-doğa dengesine dayalı başka bir gelişme ve yaşam tarzı olabileceğini görmesinde.

Okumaya devam et

Yarımada Çalıştay/Forum’u 04.06.2021 tarihinde Tarihi Havagazı Fabrikasında İzmir Kent Konseyleri Birliği tarafından düzenleniyor. Yarımada Çalıştay/Forumuna Karaburun Kent Konseyi’ni temsilen İmar-Kentleşme ve Planlama Çalışma Grubundan Yağmur Özcan Cive katılıyor. Cive, Yarımada Forumunda; Karaburun Yarımadası ÖÇKB Süreci, Biyoçeşitlilik Araştırma Çalışmaları, Belirlenecek Hassa Alan-Koruma Bölgeleri, ÖÇKB Plan Kararları başlıklı bir sunum gerçekleştirecek.

3 Haziran’da İzmir Ekoloji Buluşması “ Rant Değil Hayat” Başlığıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Kent Konseyi Tarafından Düzenlendi. Öğleden sonra yapılan foruma Karaburun Kent Konseyi adına katılan Genel Sekreter Aykut Uçar, “Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak Karaburun Yarımadası ve Koruma Mücadelesi” konulu bir sunum yaptı. Sunum’da; Karaburun Yarımadası’nın değerleri, talan, tahribat , yıkım yaratan yatırımlar (Res, Ges, Balık Çiftlikleri, Taş/Maden Ocakları, Jes, Kentleşme ve İris Gölü), Mücadele Yöntemlerimiz, Ne Yapmalı? Nasıl Yapmalı? başlıkları yer aldı.